Letnie odosobnienie: tydzień I Agata Hae In JDPSN

“Zen to mydło, które pomaga usunąć warstwy brudu z twojego umysłu. Jeśli używasz go regularnie i właściwie, wkrótce twoja pierwotna czystość ukaże się tobie i światu, w którym żyjesz. Wtedy twoje szczęście i pragnienie szczęścia dla innych staną się nierozerwalną jednością, a ty – przebudzoną, spełnioną ludzką istotą – buddą.”
Serdecznie zapraszamy na pierwszy tydzień letniego odosobnienia Kyol Che 2024 w Polsce, w którym nauczać będzie mistrzyni Dharmy Agata Hae In..
Agata Hae In praktykuje medytację od 2000 roku, pierwsze lata w linii soto zen w tradycji Roshiego Jakusho Kwonga. Przez 15 lat odbywała tradycyjny trening zen zamieszkując w świątyniach i ośrodkach w Polsce, USA i Korei, gdzie przyjęła monastyczne święcenia. Spędziła łącznie ponad 4 lata na milczących odosobnieniach. Obecnie jako świecka osoba prowadzi podcast “Jasny Umysł – Buddyzm, nauka, kultura”. Przez 8 lat jako członkini i dyrektorka Europejskiego Biura SZKU wspierała demokratyczne zmiany w strukturze zarządzania Sanghą nie tylko przez nauczycieli, ale również uczniów. Jest mgr filozofii oraz psychologii i pracuje w obszarze zdrowia psychicznego, gdzie zajmuje się m.in. duchowym bypassingiem oraz wpływem ciała i oddechu na koncentrację i jasność umysłu.
Odosobnienie jest otwarte dla każdego, kto chce rozpocząć lub kontynuować praktykę medytacji zakorzenionej w tradycji koreańskiego buddyzmu sŏn i skupionej wokół nauk mistrza zen Seung Sahna DSSN, założyciela Szkoły Kwan Um.
Codzienny program odosobnienia:
– poranna praktyka pokłonów
– praktyka śpiewów (rano i wieczorem)
– praktyka pracy zen (60 min)
– 4 bloki medytacji zen (rundy po 30 / 45 min)
– praktyka chodzona / kinhin – spacer po lesie oraz w przerwach, pomiędzy rundami medytacji zen
– formalne posiłki wegetariańskie
oraz czas na odpoczynek i sen.
W czasie tygodniowej sesji odbędą się dwie rozmowy indywidualne z nauczycielem.
Jesteś osobą nową? Wszystkie niezbędne wskazówki oraz odpowiedzi na pytania uzyskasz na wprowadzeniu w dniu rozpoczęcia się odosobnienia. Możesz również napisać do nas na adres: kwanum108@gmail.com lub zadać pytanie na Facebooku. Osoby początkujące zachęcamy do uczestnictwa w skróconej sesji, która rozpoczyna się w czwartek o godz.18:00 i trwa do niedzieli.
Serdecznie zapraszamy!

Pamiętajmy!
Odosobnienie to czas na pogłębianie kontaktu ze swoim wnętrzem oraz budowania harmonii z otoczeniem poprzez wspólną praktykę. Utrzymywanie ciszy / milczenia jest wielkim darem jaki możemy dać sobie oraz pozostałym uczestnikom odosobnienia.

Pierwszy tydzień Kyol Che jest częścią trzytygodniowego odosobnienia odbywającego się w świątyni Wu Bong Sa oraz trzymiesięcznego europejskiego programu letnich odosobnień.

Wejście I 21.07 o godzinie 18:00 do 28.07 godz. 13

Wejście II 25.07. o godzinie 18:00 do 28.07 godz. 13

Koszt udziału w odosobnieniu (w tym nocleg, posiłki wegetariańskie oraz napoje – herbata/kawa/woda) wynosi:
I wejście 750/900/1400 zł
II wejście 450/600/800 zł
Nauczyciel Dharmy / Członek Szkoły Zen Kwan Um / Sympatyk lub osoba nowa)

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona! Tylko opłacenie całości kosztów gwarantuje udział w sesji. Zebrane środki pieniężne przeznaczone są na pokrycie kosztów oraz na pomoc w utrzymaniu Świątyni Wu Bong Sa jako miejsca otwartego dla wszystkich osób praktykujących.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisy do dnia 18.07.2024. Dziękujemy!

ZAPISY WKRÓTCE!

ORIENTACYJNY PLAN DNIA:

05.00 POBUDKA
05.15 108 POKŁONÓW
05.45 ŚPIEWY PORANNE
06.20 SIEDZENIE ZEN (2 X 30 MIN)
08:00   ŚNIADANIE*

09:00    PRACA
9:30 – 10.20 PRZERWA
10.30 SIEDZENIE ZEN (3 X 35 MIN)
13:00     OBIAD
13:30 – 14.20 PRZERWA  
14.30 SIEDZENIE ZEN (3 x 35 MIN)
17:00     KOLACJA
17:30 – 18.20 PRZERWA  
18.30 ŚPIEWY SPECJALNE
19.00 ŚPIEWY CODZIENNE  

19.35 SIEDZENIE ZEN (3 X 30 MIN)
22.00 SEN

ENGLISH VERSION:

“Zen is a soap that helps remove layers of dirt from your mind. If you use it regularly and properly, soon your original purity will appear to you and to the world in which you live. Then your happiness and your desire for happiness for others will become an inseparable unity, and you will become an awakened, fulfilled human being – a buddha.”

You are cordially invited to the first week of the Kyol Che 2024 summer retreat in Poland, where Agata Hae In JDPSN will teach.
Agata Hae in has been practicing meditation since 2000, the first years in the Soto Zen line in Roshi’s tradition Jakusho Kwong. For 15 years, she had traditional Zen training living in temples and centers in Poland, the USA and Korea, where she adopted monastic ordinations. She spent a total of over 4 years in silent retreats. Currently, as a secular person, he runs a “bright mind – Buddhism, science, culture” podcast. For 8 years, as a member and director of the European Office of KUSZ, she supported democratic changes in the Sangha management structure, not only by teachers but also students. She holds the MA of philosophy and psychology and works in the area of mental health, where he deals with, among others spiritual bypassing and the influence of body and breath on concentration and brightness of the mind.

The retreat is open to anyone who wants to begin or continue the practice of meditation rooted in the Korean sŏn Buddhist tradition and centered around the teachings of Zen Master Seung Sahn DSSN, founder of the Kwan Um School.

Daily retreat program:
– morning bowing practice
– chanting practice (morning and evening)
– Zen work practice (60 min)
– 4 blocks of zen meditation (rounds of 30 / 45 min)
– walking practice / kinhin – walking in the forest and in between rounds of zen meditation
– Formal vegetarian meals
and time for rest and sleep.

There will be two individual talks with the teacher during the weekly session.

Are you a new person? Get all the necessary instructions and answers to your questions at the introduction on the day the retreat begins. You can also email us at kwanum108@gmail.com or ask a question on Facebook. If you are new to the retreat, you are welcome to join us for a shortened session that starts at 6 p.m. on Thursday and runs through Sunday.
You are cordially invited!


Remember!
The retreat is a time to deepen the contact with your inner self and to build harmony with the environment by practicing together. Maintaining the silence is a great gift we can give ourselves and the other participants of the retreat.

The first week of Kyol Che is part of a three-week retreat held at Wu Bong Sa Temple and a three-month European summer retreat program.

Entry I 21.07 at 18:00 until 28.07 at 13:00

Entry II 25.07 at 18.00 till 28.07 at 13 hrs.

The cost of participation in the retreat (including accommodation, vegetarian meals and drinks – tea/coffee/water) is
I entry 700/850/1300 zł / 160/190/290 Euro*
II entry 300/400/550 zł / 70/90/120 Euro
Dharma Teacher / Kwan Um School of Zen Member / Sympathizer or new person)

PLEASE NOTE: The number of places is limited! Participation in the session is guaranteed only upon payment of the entire cost. The collected funds are used to cover the costs and help to maintain Wu Bong Sa Temple as a place open to all practitioners.
If you are interested, please sign up by 19.07.2024. Thank you!

REGISTER SOON!

INDICATIVE PLAN OF THE DAY:

05.00 WAKE UP
05.15 108 BOWS
05.45 MORNING CHANTING
06.20 ZEN SITTING (2 X 30 MIN)
08:00 BREAKFAST
09:00 WORK
9:30 – 10:20 BREAK
10.30 ZEN SITTING (3 X 35 MIN)
13:00 LUNCH
13:30 – 14.20 BREAK
14.30 ZEN SITTING (3 x 35 min)
17:00 DINNER
17:30 – 18.20 BREAK
18.30 SPECIAL CHANTING
19.00 DAILY CHANTING
19.35 ZEN SITTING (3 X 30 MIN)
22.00 SLEEP