Letnie odosobnienie: tydzień I Bon Shim SSN

Drodzy,

Mimo wciąż trudnej sytuacji epidemiologicznej, zapraszamy do wspólnej praktyki. Być może teraz potrzebujemy jej bardziej niż kiedykolwiek! Wypełniając i wysyłając do nas formularz zgłaszasz swój udziału w odosobnieniu medytacyjnym Kyol Che w trybie STACJONARNYM LUB ONLINE, organizowanym przez świątynię Wu Bong Sa, Szkoły Zen Kwan Um.

Odosobnienie rozpocznie się 25 czerwca i będzie trwać 2 tygodnie. Przewidziane są dwa wejścia, oba w piątek (25 czerwca oraz 2 lipca) w godzinach 17:00 – 18:00. Możesz zapisać się na całość, jeden tydzień lub trzy dni – od piątku do niedzieli. Zapraszamy!

Program nauczania:

1 TYDZIEŃ – 25.06 – 02.07 | Bon Shim SSN
2 TYDZIEŃ – 02.07 – 10.07 | Joeng Hye SSN

Tegoroczne letnie Kyol Chce, z uwagi na wciąż istniejące zagrożenie rozpowszechniania się wirusa 2019-nCoV, odbywać się będzie z uwzględnieniem dodatkowych wytycznych oraz zasad pobytu, którymi są:

– ograniczona ilość uczestników
– obowiązkowe testy antygenowe przed dołączeniem do odosobnienia (koszty testów są WLICZONE W CENĘ)
– preferowane zakwaterowanie w przywiezionych ze sobą namiotach (zapewniamy materace)
– używanie maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych (do potwierdzenia)
– utrzymywanie bezpiecznej 2-metrowej odległości
– dezynfekcja rąk, zwiększona dbałość o higienę osobistą i uważna troska o siebie nawzajem

Bardzo prosimy wszystkich uczestników wybierających się na nasze odosobnienie o zachowanie najwyższej ostrożności w czasie podróży, jak również w czasie całego pobytu na terenie Świątyni Wu Bong Sa. Prosimy również o nieprzyjeżdżanie na odosobnienie z objawami przeziębienia (katar, kaszel, gorączka). Jeśli takie objawy pojawią się u uczestnika, będziemy prosili o opuszczenie odosobnienia. Jako organizatorzy odosobnienia i Zarząd Świątyni zapewniamy, że ze swej strony uczynimy wszystko, by zwiększyć Wasze bezpieczeństwo, kierując się zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (m.in. zwiększony dostęp do płynów dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych i innych środków higienicznych).

Zarząd Świątyni nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu odosobnienia. Każdy uczestnik musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne.

OPŁATY
Nauczyciel Dharmy / Członek / Niezrzeszony
2 dni 250/300/400 zł
1 tydzień 650/750/950 zł
2 tygodnie 1200/1350/1750 zł

OPŁATY ZA UDZIAŁ ONLINE: 50% OPŁAT STACJONARNYCH

Prosimy o zapoznanie się z regułami odosobnień, które są dostępne na stronie:
https://drive.google.com/file/d/1akvgDpa-k4DobRj-vaabA

Jeśli masz jakieś pytania, napisz wubongsa@gmail.com / kwanum108@gmail.com

Dear Friends,
Despite the still difficult epidemiological situation, we invite you to join the practice. Perhaps we need it now more than ever!
By completing and submitting the form, you are reporting your participation in the Kyol Che meditation retreat STATIONARY OR ONLINE, organized by Wu Bong Sa Temple, Kwan Um School of Zen.
The retreat will begin on June 25 and will last 2 weeks. There will be two entries, both on Friday (June 25 and July 2) between 17:00 and 18:00. You can sign up for the whole, one week or three days – from Friday to Sunday. See you there!
Curriculum:
1 WEEK – June 25 – July 2 | Bon Shim SSN
2 WEEK – 02/07 – 10/07 | Joeng Hye SSN
This year’s summer Kyol Che, due to the still existing threat of spreading the 2019-nCoV virus, will take place taking into account additional guidelines and rules of stay, which are:
– limited number of participants
– mandatory antigen tests before joining the confinement (test costs are INCLUDED IN THE PRICE)
– preferred accommodation in tents brought with you (we provide mattresses)
– using protective masks indoors (to be confirmed)
– maintaining a safe 2-meter distance
– hand disinfection, increased attention to personal hygiene and careful care for each other
We kindly ask all participants going to our retreat to exercise extreme caution while traveling, as well as during their entire stay at the Wu Bong Sa Temple. We also ask you not to come to the retreat with symptoms of a cold (runny nose, cough, fever). If such symptoms appear in the participant, we will ask you to leave the retreat. As retreat organizers and the Temple Board, we assure you that we will do everything possible to increase your safety, following the recommendations of the World Health Organization (including increased access to disinfectants, disposable gloves and other hygiene products). The Temple Board is not responsible for the health of the participants, both during and after the retreat. Each participant must have valid health insurance.
FEES:
Dharma Teacher / Member / Non-affiliated
2 days 60/75/100 EUR
1 week 160/185/190 EUR
2 weeks 300/350/380 EUR
ONLINE FEES: 50% OF STATIONARY FEES
If you have any questions, please email wubongsa@gmail.com / kwanum108@gmail.com