Letnie odosobnienie: tydzień I Bon Shim SSN

Witaj,

Wypełniając i wysyłając do nas formularz zgłaszasz swój udziału w odosobnieniu medytacyjnym Kyol Che w trybie STACJONARNYM, organizowanym przez świątynię Wu Bong Sa, Szkoły Zen Kwan Um.

Odosobnienie rozpocznie się 31 lipca i będzie trwać 2 tygodnie. Przewidziane są dwa wejścia, oba w piątek (31 lipca oraz 7 sierpnia) w godzinach 17:00 – 18:00. Możesz zapisać się na całość, jeden tydzień lub kilka dni – od piątku do niedzieli. Zapraszamy!

Program nauczania:

1 TYDZIEŃ – 31.07 – 07.08 | Bon Shim SSN
2 TYDZIEŃ – 07.08 – 15.08 | Joeng Hye SSN

Tegoroczne letnie Kyol Chce, z uwagi na istniejące zagrożenie rozpowszechniania się wirusa 2019-nCoV, odbywać się będzie z uwzględnieniem dodatkowych wytycznych oraz zasad pobytu, którymi są:

– ograniczona ilość uczestników – 15 osób
– zakwaterowanie w przywiezionych ze sobą namiotach (zapewniamy materace)
– zakwaterowanie na Sali Dharmy oraz w szatni dla wybranej grupy osób (limit miejsc – 8)
– przebywanie tylko w wyznaczonych dla uczestników pomieszczeniach
– używanie maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych
– utrzymywanie bezpiecznej 2-metrowej odległości
– posiłki półformalne
– dezynfekcja rąk, zwiększona dbałość o higienę osobistą i uważna troska o siebie nawzajem

Bardzo prosimy wszystkich uczestników wybierających się na nasze odosobnienie o zachowanie najwyższej ostrożności w czasie podróży, jak również w czasie całego pobytu na terenie Świątyni Wu Bong Sa. Prosimy również o nieprzyjeżdżanie na odosobnienie z objawami przeziębienia (katar, kaszel, gorączka). Jeśli takie objawy pojawią się u uczestnika, będziemy prosili o opuszczenie odosobnienia. Jako organizatorzy odosobnienia i Zarząd Świątyni, mając na uwadze to, że odosobnienie jest wydarzeniem, na które zapraszane są osoby z różnych krajów europejskich, zapewniamy, że ze swej strony uczynimy wszystko, by zwiększyć Wasze bezpieczeństwo, kierując się zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (m.in. zwiększony dostęp do płynów dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych i innych środków higienicznych).

Zarząd Świątyni nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu odosobnienia. Każdy uczestnik musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne.

OPŁATY
Nauczyciel Dharmy / Członek / Niezrzeszony

2 dni 180/200/300 zł
1 tydzień 550/600/800 zł
2 tygodnie 1000/1100/1500 zł

Prosimy o zapoznanie się z regułami odosobnień, które są dostępne na stronie:
https://drive.google.com/file/d/1akvgDpa-k4DobRj-vaabAK5xewZzwOoz/view.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz wubongsa@gmail.com / kwanum108@gmail.com

Hello,

By completing and sending the form to us, you apply to participate in the Kyol Che meditation retreat in STATIONARY mode, organized by the Wu Bong Sa temple, Kwan Um School of Zen Poland.

The retreat will begin on July 31 and will last for 2 weeks. There are two entries, both on Fridays (July 31 and August 7) from 17:00 to 18:00. You can sign up for one week, two weeks or 3 days – from Friday to Sunday. Welcome!

Curriculum:

1 WEEK – 31.07 – 07.08 | Bon Shim SSN
2 WEEK – 07.08 – 15.08 | Joeng Hye SSN

This year’s summer Kyol, due to the existing threat of the spread of the 2019-nCoV virus, will take place with additional guidelines and stay rules, which are:

– limited number of participants – 15 people
– accommodation in tents brought with you (we provide mattresses)
– accommodation in the Dharma Hall and in the cloakroom for a selected group of people (limit – 8)
– entering only areas designated for participants
– use of protective masks inside
– maintaining a safe 2-meter distance
– semi-formal meals
– hand disinfection and increased care for personal hygiene

We would like to ask all participants who choose our retreat to be extremely careful during their travels, as well as during their entire stay at the Wu Bong Sa Temple. Please also do not come to retreat with cold symptoms (runny nose, cough, fever). If such symptoms appear in the participant, we will ask you to leave the retreat. As organizers of the retreat and the Temple Board, bearing in mind that the retreat is an event to which people from various European countries are invited, we ensure that we will do everything to increase your safety, following the recommendations of the World Health Organization (increased access to disinfectant liquids, disposable gloves and other hygiene products).

The Temple Board is not responsible for the health of the participants, both during and after the retreat. Each participant must have a valid health insurance.

FEES
Dharma Teacher / Member / Non-member

2 days 180/200/300 PLN / 45/50/75 EUR
1 week 550/600/800 PLN / 135/150/200 EUR
2 weeks 1000/1100/1500 PLN / 250/275/425 EUR

Please familiarize yourself with the retreat rules that are available at:
https://drive.google.com/file/d/1akvgDpa-k4DobRj-vaabAK5xewZzwOoz/view.

If you have any questions, please write to wubongsa@gmail.com / kwanum108@gmail.com