Letnie odosobnienie: tydzień II Gu Ja SSN

“Zen to mydło, które pomaga usunąć warstwy brudu z twojego umysłu. Jeśli używasz go regularnie i właściwie, wkrótce twoja pierwotna czystość ukaże się tobie i światu, w którym żyjesz. Wtedy twoje szczęście i pragnienie szczęścia dla innych staną się nierozerwalną jednością, a ty – przebudzoną, spełnioną ludzką istotą – buddą.”
Serdecznie zapraszamy na drugi tydzień letniego odosobnienia Kyol Che 2023 w Polsce, w którym nauczać będzie mistrzyni zen Gu Ja. Gu Ja Soen Sa Nim uzyskała tytuł magistra filozofii i sinologii na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jogi i medytacji uczyła się w Indiach. Mistrzyni zen Gu Ja otrzymała Inkę w 2008 roku od mistrza zen Wu Bonga i przekaz Dharmy w kwietniu 2017 od mistrzyni zen Bon Shim. Jest nauczycielką prowadzącą ośrodka zen w Berlinie. Mistrzyni zen Gu Ja poznała mistrza zen Seung Sahna w 1989 roku w Warszawie, a w 1990 wraz z mężem mistrzem zen Ji Kwangiem założyła Berliński Ośrodek Zen. Wkrótce po tym powstała w Niemczech Szkoła Zen Kwan Um. Mieszka z rodziną niedaleko Berlina i pracuje jako naukowiec w badaniach związanych z Azją Wschodnią. Mistrzyni zen Gu Ja jest opatką szkoły zen Kwan Um w Niemczech.
Odosobnienie jest otwarte dla każdego, kto chce rozpocząć lub kontynuować praktykę medytacji zakorzenionej w tradycji koreańskiego buddyzmu sŏn i skupionej wokół nauk mistrza zen Seung Sahna DSSN, założyciela Szkoły Kwan Um.
Codzienny program odosobnienia:
– poranna praktyka pokłonów
– praktyka śpiewów (rano i wieczorem)
– praktyka pracy zen (60 min)
– 4 bloki medytacji zen (rundy po 30 / 45 min)
– praktyka chodzona / kinhin – spacer po lesie oraz w przerwach, pomiędzy rundami medytacji zen
– formalne posiłki wegetariańskie
oraz czas na odpoczynek i sen.
W czasie tygodniowej sesji odbędą się dwie rozmowy indywidualne z nauczycielem.
Jesteś osobą nową? Wszystkie niezbędne wskazówki oraz odpowiedzi na pytania uzyskasz na wprowadzeniu w dniu rozpoczęcia się odosobnienia. Możesz również napisać do nas na adres: kwanum108@gmail.com lub zadać pytanie na Facebooku. Osoby początkujące zachęcamy do uczestnictwa w skróconej sesji, która rozpoczyna się w piątek o godz.18:00 i trwa do niedzieli.
Serdecznie zapraszamy!

Pamiętajmy!
Odosobnienie to czas na pogłębianie kontaktu ze swoim wnętrzem oraz budowania harmonii z otoczeniem poprzez wspólną praktykę. Utrzymywanie ciszy / milczenia jest wielkim darem jaki możemy dać sobie oraz pozostałym uczestnikom odosobnienia.

Drugi tydzień Kyol Che jest częścią trzytygodniowego odosobnienia odbywającego się w świątyni Wu Bong Sa oraz trzymiesięcznego europejskiego programu letnich odosobnień.

Wejście I 23.07 o godzinie 18:00 do 30.07 godz. 13

Wejście II 28.07 o godzinie 18:00 do 30.07 godz. 13

Po drugim wejściu, podczas drugiej części tego tygodnia rozmowy indywidualne odbywać się będą z Guja SSN oraz – w ramach treningu nauczycielskiego – z Agatą Hae In JDPSN.

Koszt udziału w odosobnieniu (w tym nocleg, posiłki wegetariańskie oraz napoje – herbata/kawa/woda) wynosi:
I wejście 700/850/1300 zł / 160/190/290 Euro*
II wejście 300/400/550 zł / 70/90/120 Euro
Nauczyciel Dharmy / Członek Szkoły Zen Kwan Um / Sympatyk lub osoba nowa)

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona! Tylko opłacenie całości kosztów gwarantuje udział w sesji. Zebrane środki pieniężne przeznaczone są na pokrycie kosztów oraz na pomoc w utrzymaniu Świątyni Wu Bong Sa jako miejsca otwartego dla wszystkich osób praktykujących.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisy do dnia 12.07.2022. Dziękujemy!

ZAPISY TUTAJ!

ORIENTACYJNY PLAN DNIA:

05.00 POBUDKA
05.15 108 POKŁONÓW
05.45 ŚPIEWY PORANNE
06.20 SIEDZENIE ZEN (2 X 30 MIN)
08:00   ŚNIADANIE*

09:00    PRACA
9:30 – 10.20 PRZERWA
10.30 SIEDZENIE ZEN (3 X 35 MIN)
13:00     OBIAD
13:30 – 14.20 PRZERWA  
14.30 SIEDZENIE ZEN (3 x 35 MIN)
17:00     KOLACJA
17:30 – 18.20 PRZERWA  
18.30 ŚPIEWY SPECJALNE
19.00 ŚPIEWY CODZIENNE  

19.35 SIEDZENIE ZEN (3 X 30 MIN)
22.00 SEN

ENGLISH VERSION:

“Zen is a soap that helps remove layers of dirt from your mind. If you use it regularly and properly, soon your original purity will appear to you and to the world in which you live. Then your happiness and your desire for happiness for others will become an inseparable unity, and you will become an awakened, fulfilled human being – a buddha.”

You are cordially invited to the second week of the Kyol Che 2023 summer retreat in Poland, where Zen master Gu Ja will teach. Gu Ja Soen Sa Nim earned a master’s degree in philosophy and sinology from the Free University of Berlin. She studied yoga and meditation in India. Zen master Gu Ja received Inka in 2008 from Zen master Wu Bong and Dharma transmission in April 2017 from Zen master Bon Shim. She is the guiding teacher of a zen center in Berlin. Zen master Gu Ja met Zen master Seung Sahn in 1989 in Warsaw, Poland, and in 1990 she founded the Berlin Zen Center with her Zen master husband Ji Kwang. Soon after, the Kwan Um Zen School was established in Germany. She lives with her family near Berlin and works as a researcher in East Asia-related studies. Zen master Gu Ja is the abbess of the Kwan Um Zen School in Germany.

The retreat is open to anyone who wants to begin or continue the practice of meditation rooted in the Korean sŏn Buddhist tradition and centered around the teachings of Zen Master Seung Sahn DSSN, founder of the Kwan Um School.

Daily retreat program:
– morning bowing practice
– chanting practice (morning and evening)
– Zen work practice (60 min)
– 4 blocks of zen meditation (rounds of 30 / 45 min)
– walking practice / kinhin – walking in the forest and in between rounds of zen meditation
– Formal vegetarian meals
and time for rest and sleep.

There will be two individual talks with the teacher during the weekly session.

Are you a new person? Get all the necessary instructions and answers to your questions at the introduction on the day the retreat begins. You can also email us at kwanum108@gmail.com or ask a question on Facebook. If you are new to the retreat, you are welcome to join us for a shortened session that starts at 6 p.m. on Friday and runs through Sunday.
You are cordially invited!


Remember!
The retreat is a time to deepen the contact with your inner self and to build harmony with the environment by practicing together. Maintaining the silence is a great gift we can give ourselves and the other participants of the retreat.

The first week of Kyol Che is part of a two-week retreat held at Wu Bong Sa Temple and a three-month European summer retreat program.

Entry I 23.07 at 18:00 until 30.07 at 13:00

Entry II 28.07 at 18.00 till 30.07 at 13 hrs.

The cost of participation in the retreat (including accommodation, vegetarian meals and drinks – tea/coffee/water) is
I entry 700/850/1300 zł / 160/190/290 Euro*
II entry 300/400/550 zł / 70/90/120 Euro
Dharma Teacher / Kwan Um School of Zen Member / Sympathizer or new person)

PLEASE NOTE: The number of places is limited! Participation in the session is guaranteed only upon payment of the entire cost. The collected funds are used to cover the costs and help to maintain Wu Bong Sa Temple as a place open to all practitioners.
If you are interested, please sign up by 12.07.2022. Thank you!

REGISTRATION HERE!

INDICATIVE PLAN OF THE DAY:

05.00 WAKE UP
05.15 108 BOWS
05.45 MORNING CHANTING
06.20 ZEN SITTING (2 X 30 MIN)
08:00 BREAKFAST
09:00 WORK
9:30 – 10:20 BREAK
10.30 ZEN SITTING (3 X 35 MIN)
13:00 LUNCH
13:30 – 14.20 BREAK
14.30 ZEN SITTING (3 x 35 min)
17:00 DINNER
17:30 – 18.20 BREAK
18.30 SPECIAL CHANTING
19.00 DAILY CHANTING
19.35 ZEN SITTING (3 X 30 MIN)
22.00 SLEEP