Letnie odosobnienie: tydzień II Joeng Hye SSN ONLINE

WITAJ,

Wypełniając i wysyłając do nas formularz zgłasza swój udział w odosobnieniu medytacyjnym Kyol Che w trybie ONLINE, organizowanym przez świątynię Wu Bong Sa, Szkoły Zen Kwan Um. Livestreaming odbywać się będzie przez cały dzień, bezpośrednio z Sali Dharmy za pomocą aplikacji ZOOM.

Odosobnienie rozpocznie się 31 lipca i będzie trwać 2 tygodnie. Przewidziane są dwa wejścia, oba w piątek (31 lipca oraz 7 sierpnia). Odosobnienie rozpoczyna się o godzinie 18:30. Link ZOOM wraz z planem dnia oraz pozostałymi informacjami, zostanie wysłany dzień wcześniej, na podany w formularzu adres e-mail. Możesz zapisać się na całość, jeden tydzień lub kilka dni – od piątku do niedzieli. Przy 2 dniach uczestnictwa gwarantujemy jedną rozmowę osobistą, przy tygodniowym – dwie. Zapraszamy!

PROGRAM NAUCZANIA
1 tydzień  –  31.07 – 07.08  |  Bon Shim SSN
2 tydzień  –  07.08 – 15.08  | Joeng Hye SSN

UWAGA – Limit miejsc 15 osób
O udziale w odosobnieniu decyduje kolejność zgłoszeń, wpłacenie zaliczki w wysokości 50% oraz przesłanie potwierdzenia zapłaty do biura świątyni (kwanum108@gmail.com)

OPŁATY
Nauczyciel Dharmy / Członek / Niezrzeszony

2 dni           90/100/150 zł
1 tydzień    260/300/400 zł
2 tygodnie  500/550/750 zł

Jeśli masz jakieś pytania, napisz wubongsa@gmail.com / kwanum108@gmail.com

HELLO,

By completing and sending the form to us, you apply for your participation in the Kyol Che meditation retreat in ONLINE mode, organized by the Wu Bong Sa temple, Kwan Um School of Zen. Livestreaming will take place throughout the day, directly from the Dharma Hall using the ZOOM application.

The retreat will begin on July 31 and will last for 2 weeks. There are two entries, both on Friday (July 31 and August 7). Retreat begins at 18:30. The ZOOM link along with the day schedule and other information will be sent the day before to the e-mail address provided in the form. You can sign up for one week or two days – from Friday to Sunday. With 2 days participation you’ll have kongan interview, with one week – two. Please join!

TEACHING PROGRAM
1st week – 31.07 – 07.08 | Bon Shim SSN
2nd week – 07.08 – 15.08 | Joeng Hye SSN

NOTE – The limit of places is 15 people
Participation in isolation is determined by the order of applications, making an advance payment of 50% and sending confirmation of payment to the temple’s office (kwanum108@gmail.com)

FEES
Nauczyciel Dharmy / Member / Non-attached

2 days      90/100/150 zł
1 week     260/300/400 zł
2 weeks   500/550/750 zł

If you have any questions, please write to wubongsa@gmail.com / kwanum108@gmail.com