Zimowe odosobnienie II tydzień: mistrzyni zen Gu Ja

“Zen to mydło, które pomaga usunąć warstwy brudu z twojego umysłu. Jeśli używasz go regularnie i właściwie, wkrótce twoja pierwotna czystość ukaże się tobie i światu, w którym żyjesz. Wtedy twoje szczęście i pragnienie szczęścia dla innych staną się nierozerwalną jednością, a ty – przebudzoną, spełnioną ludzką istotą – buddą.”

Serdecznie zapraszamy na drugi tydzień zimowego odosobnienia Kyol Che 2024 w Polsce, w którym nauczać będzie mistrzyni zen Gu Ja. Gu Ja Soen Sa Nim uzyskała tytuł magistra filozofii i sinologii na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jogi i medytacji uczyła się w Indiach. Mistrzyni zen Gu Ja otrzymała Inkę w 2008 roku od mistrza zen Wu Bonga i przekaz Dharmy w kwietniu 2017 od mistrzyni zen Bon Shim. Jest nauczycielką prowadzącą ośrodka zen w Berlinie. Mistrzyni zen Gu Ja poznała mistrza zen Seung Sahna w 1989 roku w Warszawie, a w 1990 wraz z mężem mistrzem zen Ji Kwangiem założyła Berliński Ośrodek Zen. Wkrótce po tym powstała w Niemczech Szkoła Zen Kwan Um. Mieszka z rodziną niedaleko Berlina i pracuje jako naukowiec w badaniach związanych z Azją Wschodnią. Mistrzyni zen Gu Ja jest opatką szkoły zen Kwan Um w Niemczech.

Odosobnienie jest otwarte dla każdego, kto chce rozpocząć lub kontynuować praktykę medytacji zakorzenionej w tradycji koreańskiego buddyzmu sŏn i skupionej wokół nauk mistrza zen Seung Sahna DSSN, założyciela Szkoły Kwan Um. Można wziąć udział od minimum trzech dni (II wejścia) do aż czterech tygodni! Zapraszamy!
Codzienny program odosobnienia:
– poranna praktyka pokłonów
– praktyka śpiewów (rano i wieczorem)
– praktyka pracy zen (60 min)
– 4 bloki medytacji zen (rundy po 30 / 45 min)
– praktyka chodzona / kinhin – spacer po lesie oraz w przerwach, pomiędzy rundami medytacji zen
– formalne posiłki wegetariańskie
oraz czas na odpoczynek i sen.
W czasie tygodniowej sesji odbędą się dwie rozmowy indywidualne z nauczycielem.
Jesteś osobą nową? Wszystkie niezbędne wskazówki oraz odpowiedzi na pytania uzyskasz na wprowadzeniu w dniu rozpoczęcia się odosobnienia. Możesz również napisać do nas na adres: kwanum108@gmail.com. Osoby początkujące zachęcamy do uczestnictwa w skróconej sesji, która rozpoczyna się w czwartek o godz.18:00 i trwa do niedzieli.
Serdecznie zapraszamy!

Pamiętajmy!
Odosobnienie to czas na pogłębianie kontaktu ze swoim wnętrzem oraz budowania harmonii z otoczeniem poprzez wspólną praktykę. Utrzymywanie ciszy / milczenia jest wielkim darem jaki możemy dać sobie oraz pozostałym uczestnikom odosobnienia.

Drugi tydzień Kyol Che jest częścią czterotygodniowego odosobnienia odbywającego się w świątyni Wu Bong Sa oraz trzymiesięcznego europejskiego programu zimowych odosobnień.
UWAGA! W TYM ROKU II WEJŚCIA SĄ W CZWARTKI!

Wejście I – 11 luty (niedziela) o godzinie 18:00 do 18 luty do godz. 13:00
Wejście II – 15 luty (czwartek) o godzinie 18:00 do 18 luty do godz. 13:00

Koszt udziału w odosobnieniu (w tym nauczanie, nocleg, posiłki wegetariańskie oraz napoje – herbata/kawa/woda) wynosi:
I wejście 750/900/1400 zł
II wejście 450/600/800 zł
Nauczyciel Dharmy / Członek Szkoły Zen Kwan Um / Sympatyk lub osoba nowa

*Podane ceny są cenami minimalnymi. W związku z ogromnymi podwyżkami kosztów ogrzewania prosimy osoby, które są w stanie dodatkowo wesprzeć świątynię, o dana paramitę, czyli cnotę szczodrości i wpłatę w wysokości 2000 zł za tydzień odosobnienia.
Jeśli ta kwota jest dla ciebie za duża, to każda nadpłata będzie mile widziana.

Zniżka za 4 tygodnie:    2700/3200/4900 zł

ENGLISH VERSION:

“Zen is a soap that helps remove layers of dirt from your mind. If you use it regularly and properly, soon your original purity will appear to you and the world you live in. Then your happiness and your desire for happiness for others will become an inseparable unity, and you will become an awakened, fulfilled human being – a buddha.”

You are cordially invited to the second week of the Kyol Che 2024 winter retreat in Poland, where Zen master Gu Ja will teach. Gu Ja Soen Sa Nim earned a master’s degree in philosophy and sinology from the Free University of Berlin. She studied yoga and meditation in India. Zen master Gu Ja received Inka in 2008 from Zen master Wu Bong and Dharma transmission in April 2017 from Zen master Bon Shim. She is the guiding teacher of a zen center in Berlin. Zen master Gu Ja met Zen master Seung Sahn in 1989 in Warsaw, Poland, and in 1990 she founded the Berlin Zen Center with her Zen master husband Ji Kwang. Soon after, the Kwan Um Zen School was established in Germany. She lives with her family near Berlin and works as a researcher in East Asia-related studies. Zen master Gu Ja is the abbess of the Kwan Um Zen School in Germany.

The retreat is open to anyone who wants to begin or continue the practice of meditation rooted in the Korean Buddhist sŏn tradition and centered around the teachings of Zen master Seung Sahn DSSN, founder of the Kwan Um School. You can participate from a minimum of three days (2nd entry) to as much as four weeks! You are welcome!

Daily retreat program:
– morning bowing practice
– chanting practice (morning and evening)
– zen work practice (60 min)
– 4 blocks of zen meditation (rounds of 30 / 45 min)
– walking practice / kinhin – walking in the forest and during breaks, between rounds of zen meditation
– formal vegetarian meals
and time for rest and sleep.

There will be two one-on-one talks with the teacher during the weekly session.

Are you a new person? You will get all the necessary instructions and answers to your questions at the introduction on the day the retreat begins. You can also write to us at kwanum108@gmail.com. Beginners are encouraged to attend the abbreviated session, which begins on Thursday at 18:00 and lasts until Sunday.
You are cordially invited to attend!


ATTENTION! THIS RETREAT HAS SECOND ENTRIES ON THURDAYS!

Entry I –   11 Feb at 18:00 pm. till 18 Feb at 13:00 pm.

Entry II –  15 Feb at 6.00 pm. till 18 Feb at 1:00 pm

The cost of participation in the retreat (including accommodation, vegetarian meals and drinks – tea / coffee / water) is:

1st entry     750/900/1400 zł / 180/215/340 Euro *

2nd entry    450/600/800 zł / 110/150/195 Euro

Dharma Teacher / Kwan Um Zen School Member / Sympathizer or new person)

*The prices listed are the minimum prices. Due to the huge increases in heating costs, we ask those who are able to support the temple additionally to give the paramita, that is, the virtue of generosity, and deposit 2,000 PLN/450 Euro per week of retreat.
If this amount is too much for you, any overpayment will be appreciated.

DISCOUNT for 4 weeks:     2700/3200/4900 zł / 650/770/1180 Euro

REGISTRATION HERE!