Zimowe odosobnienie III tydzień: Bogumiła Malinowska JDPSN

“Zen to mydło, które pomaga usunąć warstwy brudu z twojego umysłu. Jeśli używasz go regularnie i właściwie, wkrótce twoja pierwotna czystość ukaże się tobie i światu, w którym żyjesz. Wtedy twoje szczęście i pragnienie szczęścia dla innych staną się nierozerwalną jednością, a ty – przebudzoną, spełnioną ludzką istotą – buddą.”

Serdecznie zapraszamy na trzeci tydzień zimowego odosobnienia Kyol Che 2023 w Polsce, w którym nauczać będzie mistrzyni Dharmy Bogumiła Malinowska.

Odosobnienie jest otwarte dla każdego, kto chce rozpocząć lub kontynuować praktykę medytacji zakorzenionej w tradycji koreańskiego buddyzmu sŏn i skupionej wokół nauk mistrza zen Seung Sahna DSSN, założyciela Szkoły Kwan Um. Można wziąć udział od minimum dwóch dni (II wejścia) do aż czterech tygodni! Zapraszamy!
Codzienny program odosobnienia:
– poranna praktyka pokłonów
– praktyka śpiewów (rano i wieczorem)
– praktyka pracy zen (60 min)
– 4 bloki medytacji zen (rundy po 30 / 45 min)
– praktyka chodzona / kinhin – spacer po lesie oraz w przerwach, pomiędzy rundami medytacji zen
– formalne posiłki wegetariańskie
oraz czas na odpoczynek i sen.
W czasie tygodniowej sesji odbędą się dwie rozmowy indywidualne z nauczycielem.
Jesteś osobą nową? Wszystkie niezbędne wskazówki oraz odpowiedzi na pytania uzyskasz na wprowadzeniu w dniu rozpoczęcia się odosobnienia. Możesz również napisać do nas na adres: kwanum108@gmail.com. Osoby początkujące zachęcamy do uczestnictwa w skróconej sesji, która rozpoczyna się w piątek o godz.18:00 i trwa do niedzieli.
Serdecznie zapraszamy!

Pamiętajmy!
Odosobnienie to czas na pogłębianie kontaktu ze swoim wnętrzem oraz budowania harmonii z otoczeniem poprzez wspólną praktykę. Utrzymywanie ciszy / milczenia jest wielkim darem jaki możemy dać sobie oraz pozostałym uczestnikom odosobnienia.

Trzeci tydzień Kyol Che jest częścią czterotygodniowego odosobnienia odbywającego się w świątyni Wu Bong Sa oraz trzymiesięcznego europejskiego programu zimowych odosobnień.

Wejście I 12.02 o godzinie 18:00 do 19.02 do godz. 13
Wejście II 17.02 o godzinie 18:00 do 19.02 do godz. 13

Koszt udziału w odosobnieniu (w tym nauczanie, nocleg, posiłki wegetariańskie oraz napoje – herbata/kawa/woda) wynosi:
I wejście 700/850/1300 zł / 160/190/290 Euro*
II wejście 300/400/550 zł / 70/90/120 Euro
Nauczyciel Dharmy / Członek Szkoły Zen Kwan Um / Sympatyk lub osoba nowa)

*Podane ceny sa cenami minimalnymi. W związku z ogromnymi podwyżkami kosztów ogrzewania prosimy osoby, które są w stanie dodatkowo wesprzeć świątynię, o dana paramitę, czyli cnotę szczodrości i wplatę w wysokości 2000 zł za tydzień odosobnienia.
Jeśli ta kwota jest dla ciebie za duża, to każda nadpłata będzie mile widziana.

Zniżka za 4 tygodnie: 2600/3000/4500 zł / 590/660/990 Euro

ZAPISY TUTAJ!

 

ENGLISH VERSION

“Zen is a soap that helps remove layers of dirt from your mind. If you use it regularly and properly, soon your original purity will appear to you and the world you live in. Then your happiness and your desire for happiness for others will become an inseparable unity, and you will become an awakened, fulfilled human being – a buddha.”

 

You are cordially invited to the third week of the Kyol Che 2023 winter retreat in Poland, where Dharma master Bogumiła Malinowska will teach.

The retreat is open to anyone who wants to begin or continue the practice of meditation rooted in the Korean Buddhist sŏn tradition and centered around the teachings of Zen master Seung Sahn DSSN, founder of the Kwan Um School. You can participate from a minimum of two days (2nd entry) to as much as four weeks! You are welcome!

Daily retreat program:
– morning bowing practice
– chanting practice (morning and evening)
– Zen work practice (60 min)
– 4 blocks of zen meditation (rounds of 30 / 45 min)
– walking practice / kinhin – walking in the forest and during breaks, between rounds of zen meditation
– formal vegetarian meals
and time for rest and sleep.

There will be two one-on-one talks with the teacher during the weekly session.

Are you a new person? You will get all the necessary instructions and answers to your questions at the introduction on the day the retreat begins. You can also write to us at kwanum108@gmail.com. Beginners are encouraged to attend the abbreviated session, which begins on Friday at 18:00 and lasts until Sunday.
You are cordially invited!-
Let’s remember!
The retreat is a time to deepen contact with your inner self and build harmony with your surroundings through shared practice. Maintaining silence/silence is a great gift we can give to ourselves and to the other participants of the retreat.

The third week of Kyol Che is part of a four-week retreat held at Wu Bong Sa Temple and a three-month European winter retreat program.

Entrance I on 12.02 at 6 p.m. to 19.02 at 1 p.m.
Entrance II on 17.02 at 6 p.m. until 19.02 at 1 p.m.

The cost of attending the retreat (including tuition, accommodation, vegetarian meals and beverages – tea/coffee/water) is:
1st entry 700/850/1300 PLN / 160/190/290 Euro*.
II entrance 300/400/550 PLN / 70/90/120 Euros.
Dharma Teacher / Kwan Um Zen School Member / Sympathizer or new person)

*The prices listed are the minimum prices. Due to the huge increases in heating costs, we ask those who are able to support the temple additionally to give the paramita, that is, the virtue of generosity, and deposit 2,000 PLN per week of retreat.
If this amount is too much for you, any overpayment will be appreciated.

Discount for 4 weeks: 2600/3000/4500 PLN / 590/660/990 Euros.

REGISTRATION HERE!