Zimowe odosobnienie IV tydzień: mistrzyni zen Bon Shim

“Zen to mydło, które pomaga usunąć warstwy brudu z twojego umysłu. Jeśli używasz go regularnie i właściwie, wkrótce twoja pierwotna czystość ukaże się tobie i światu, w którym żyjesz. Wtedy twoje szczęście i pragnienie szczęścia dla innych staną się nierozerwalną jednością, a ty – przebudzoną, spełnioną ludzką istotą – buddą.”

Serdecznie zapraszamy na czwarty tydzień zimowego odosobnienia Kyol Che 2024 w Polsce, w którym nauczać będzie mistrzyni zen Bon Shim. Bon Shim SSN (Soen Sa Nim – Czcigodny Mistrz Zen) – Aleksandra Porter – została uczniem Dae Soen Sa Nima od czasu jego pierwszej wizyty w Polsce w 1978 roku. Była jednym z członków założycieli polskiej Szkoły Zen Kwan Um oraz Krakowskiego Ośrodka Zen. Pełniła funkcję opata Głównej Świątyni oraz Szkoły Zen Kwan Um w Polsce. W 1992 r. otrzymała “inka” (pozwolenie na samodzielne nauczanie) od DSSN, a następnie przeszła trening na nauczyciela zen w Polsce i USA. W 2006 r. otrzymała przekaz Dharmy od Wu Bonga SSN i przyjęła nowe imię – Bon Shim – Pierwotny Umysł. Jest nauczycielem prowadzącym wielu ośrodków i grup zen, podróżuje i naucza w całej Europie. Na stałe mieszka w Głównej Świątyni w Falenicy.

Odosobnienie jest otwarte dla każdego, kto chce rozpocząć lub kontynuować praktykę medytacji zakorzenionej w tradycji koreańskiego buddyzmu sŏn i skupionej wokół nauk mistrza zen Seung Sahna DSSN, założyciela Szkoły Kwan Um. Można wziąć udział od minimum trzech dni (II wejścia) do aż czterech tygodni! Zapraszamy!
Codzienny program odosobnienia:
– poranna praktyka pokłonów
– praktyka śpiewów (rano i wieczorem)
– praktyka pracy zen (60 min)
– 4 bloki medytacji zen (rundy po 30 / 45 min)
– praktyka chodzona / kinhin – spacer po lesie oraz w przerwach, pomiędzy rundami medytacji zen
– formalne posiłki wegetariańskie
oraz czas na odpoczynek i sen.
W czasie tygodniowej sesji odbędą się dwie rozmowy indywidualne z nauczycielem.
Jesteś osobą nową? Wszystkie niezbędne wskazówki oraz odpowiedzi na pytania uzyskasz na wprowadzeniu w dniu rozpoczęcia się odosobnienia. Możesz również napisać do nas na adres: kwanum108@gmail.com. Osoby początkujące zachęcamy do uczestnictwa w skróconej sesji, która rozpoczyna się w czwartek o godz.18:00 i trwa do niedzieli.
Serdecznie zapraszamy!

Pamiętajmy!
Odosobnienie to czas na pogłębianie kontaktu ze swoim wnętrzem oraz budowania harmonii z otoczeniem poprzez wspólną praktykę. Utrzymywanie ciszy / milczenia jest wielkim darem jaki możemy dać sobie oraz pozostałym uczestnikom odosobnienia.

Czwarty tydzień Kyol Che jest częścią czterotygodniowego odosobnienia odbywającego się w świątyni Wu Bong Sa oraz trzymiesięcznego europejskiego programu zimowych odosobnień.
UWAGA! W TYM ROKU II WEJŚCIA SĄ W CZWARTKI!

Wejście I – 25 luty (niedziela) o godzinie 18:00 do 3 marca do godz. 13:00
Wejście II – 29 luty (czwartek) o godzinie 18:00 do 3 marca do godz. 13:00

Koszt udziału w odosobnieniu (w tym nauczanie, nocleg, posiłki wegetariańskie oraz napoje – herbata/kawa/woda) wynosi:
I wejście 750/900/1400 zł
II wejście 450/600/800 zł
Nauczyciel Dharmy / Członek Szkoły Zen Kwan Um / Sympatyk lub osoba nowa

*Podane ceny są cenami minimalnymi. W związku z ogromnymi podwyżkami kosztów ogrzewania prosimy osoby, które są w stanie dodatkowo wesprzeć świątynię o dana paramitę, czyli cnotę szczodrości, i wpłatę w wysokości 2000 zł za tydzień odosobnienia. Jeśli ta kwota jest dla ciebie za duża, to każda nadpłata będzie mile widziana.

Zniżka za 4 tygodnie:    2700/3200/4900 zł

ENGLISH VERSION:

“Zen is a soap that helps remove layers of dirt from your mind. If you use it regularly and properly, soon your original purity will appear to you and the world you live in. Then your happiness and your desire for happiness for others will become an inseparable unity, and you will become an awakened, fulfilled human being – a buddha.”

You are cordially invited to the fourth week of the Kyol Che 2024 winter retreat in Poland, where Zen master Bon Shim will teach.
Bon Shim SSN (Soen Sa Nim – Venerable Zen Master) – Aleksandra Porter – has been a student of Dae Soen Sa Nim since his first visit to Poland in 1978. She was one of the founding members of the Kwan Um School of Zen in Poland and the Krakow Zen Centre. She served as the abbot of the Main Temple and Kwan Um Zen School in Poland. In 1992 she received an “inka” (permission to teach independently) from DSSN, and then received Zen teacher training in Poland and the USA. In 2006 she received the Dharma transmission from Wu Bong SSN and adopted a new name – Bon Shim – the Primordial Mind. She is a guiding teacher of many Zen centers and groups, traveling and teaching throughout Europe. She lives permanently in the Main Temple in Falenica.

The retreat is open to anyone who wants to begin or continue the practice of meditation rooted in the Korean Buddhist sŏn tradition and centered around the teachings of Zen master Seung Sahn DSSN, founder of the Kwan Um School. You can participate from a minimum of three days (2nd entry) to as much as four weeks! You are welcome!

Daily retreat program:
– morning bowing practice
– chanting practice (morning and evening)
– zen work practice (60 min)
– 4 blocks of zen meditation (rounds of 30 / 45 min)
– walking practice / kinhin – walking in the forest and during breaks, between rounds of zen meditation
– formal vegetarian meals
and time for rest and sleep.

There will be two one-on-one talks with the teacher during the weekly session.

Are you a new person? You will get all the necessary instructions and answers to your questions at the introduction on the day the retreat begins. You can also write to us at kwanum108@gmail.com. Beginners are encouraged to attend the abbreviated session, which begins on Thursday at 18:00 and lasts until Sunday.
You are cordially invited to attend!


ATTENTION! THIS RETREAT HAS SECOND ENTRIES ON THURDAYS!

Entry I –   25 Feb at 18:00 pm. till 03 March at 13:00 pm.

Entry II –  29 Feb at 6.00 pm. till 03 March at 1:00 pm

The cost of participation in the retreat (including accommodation, vegetarian meals and drinks – tea / coffee / water) is:

1st entry     750/900/1400 zł / 180/215/340 Euro *

2nd entry    450/600/800 zł / 110/150/195 Euro

Dharma Teacher / Kwan Um Zen School Member / Sympathizer or new person)

*The prices listed are the minimum prices. Due to the huge increases in heating costs, we ask those who are able to support the temple additionally to give the paramita, that is, the virtue of generosity, and deposit 2,000 PLN/450 Euro per week of retreat.
If this amount is too much for you, any overpayment will be appreciated.

DISCOUNT for 4 weeks:     2700/3200/4900 zł / 650/770/1180 Euro

REGISTRATION HERE!