Zimowe odosobnienie (tryb stacjonarny oraz online) – REJESTRACJA OTWARTA

Witaj,

Wypełniając i wysyłając do nas formularz zgłaszasz swój udziału w odosobnieniu medytacyjnym Kyol Che w trybie STACJONARNYM lub ONLINE (wybór podczas wypełniania formularza), organizowanym przez świątynię Wu Bong Sa, Szkoły Zen Kwan Um.

Odosobnienie rozpocznie się 28 lutego 2020 i potrwa tydzień. Wejście w godzinach 17:00 – 18:00. Zapraszamy!

WAŻNE!
Dziękujemy za chęć uczestnictwa w naszym odosobnieniu. Ośrodek istnieje dla Was i dokładamy wszelki starań, aby zapewnić możliwość praktyki jak największej liczbie osób. Zdecydowaliśmy, że limit uczestników wyniesie 20 osób. Pierwszeństwo będą miały osoby siedzące cały tydzień, II wejście odbędzie się jedynie w przypadku wolnych miejsc poniżej limitu. Postaramy się zapewnić Wam jak najwięcej miejsca, jednak każdy uczestnik musi liczyć się z noclegiem w pokojach kilkuosobowych. Aby zapewnić Wam jak najbezpieczniejsze warunki do praktyki, jesteśmy zmuszeni wprowadzić obowiązkowy test na Covid-19 przed dopuszczeniem do udziału w odosobnieniu. Możecie wykonać ten test we własnym zakresie nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem odosobnienia, albo 28.02.2021 punktualnie o godz. 17:00 przed wejściem do Ośrodka (koszt 150 zł, płatny na miejscu gotówką). Niezbędne jest wcześniejsze przesłanie informacji o chęci wykonania testu w Ośrodku. Oczywiście w odosobnieniu będą mogły wziąć udział tylko osoby posiadające negatywny wynik testu. W przypadku wyniku pozytywnego zwracamy 50% wpłaconej kwoty oraz zapewniamy udział w odosobnieniu w wersji online. Z obowiązku testu zwolnione mogą być osoby, które posiadają udokumentowane przejście zachorowania na Covid-19 w przeciągu ostatnich pięciu miesięcy oraz osoby zaszczepione. Mamy nadzieję, że powyższe rozwiązanie spotka się z Waszym zrozumieniem, gdyż ma na celu głównie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

Program nauczania (w trakcie ustalania):

1 TYDZIEŃ – 28.02 – 07.03 Joeng Hye SSN

Tegoroczne letnie Kyol Chce, z uwagi na istniejące zagrożenie rozpowszechniania się wirusa 2019-nCoV, odbywać się będzie z uwzględnieniem dodatkowych wytycznych oraz zasad pobytu, którymi są:

– ograniczona ilość uczestników – 20 osób
– zakwaterowanie w dormitoriach, na Sali Dharmy oraz w szatni
– przebywanie tylko w wyznaczonych dla uczestników pomieszczeniach
– utrzymywanie bezpiecznej 2-metrowej odległości
– dezynfekcja rąk, zwiększona dbałość o higienę osobistą i uważna troska o siebie nawzajem

Bardzo prosimy wszystkich uczestników wybierających się na nasze odosobnienie o zachowanie najwyższej ostrożności w czasie podróży, jak również w czasie całego pobytu na terenie Świątyni Wu Bong Sa. Prosimy również o nieprzyjeżdżanie na odosobnienie z objawami przeziębienia (katar, kaszel, gorączka). Jeśli takie objawy pojawią się u uczestnika, będziemy prosili o opuszczenie odosobnienia. Jako organizatorzy odosobnienia i Zarząd Świątyni, mając na uwadze to, że odosobnienie jest wydarzeniem, na które zapraszane są osoby z różnych krajów europejskich, zapewniamy, że ze swej strony uczynimy wszystko, by zwiększyć Wasze bezpieczeństwo, kierując się zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (m.in. zwiększony dostęp do płynów dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych i innych środków higienicznych).

Zarząd Świątyni nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu odosobnienia. Każdy uczestnik musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne. Świątynia zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub jego części. W takim przypadku wszystkie opłaty zostaną zwrócone w całości.

OPŁATY
Nauczyciel Dharmy / Członek / Niezrzeszony
(tylko przesłanie potwierdzenia przelewu za całość swojego udziału w wydarzeniu gwarantuje rezerwację miejsca)

2 dni 180/200/300 zł
1 tydzień 550/600/800 zł

Prosimy o zapoznanie się z regułami odosobnień, które są dostępne na stronie:
https://drive.google.com/file/d/1akvgDpa-k4DobRj-vaabAK5xewZzwOoz/view.

Jeśli masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania, napisz wubongsa@gmail.com / kwanum108@gmail.com

Hello,

By completing and sending the form to us, you apply to participate in the Kyol Che meditation retreat in STATIONARY or ONLINE mode (make your choice filling the registration form), organized by the Wu Bong Sa temple, Kwan Um School of Zen Poland.

The retreat will begin on Feb 28th until March 7th. Welcome!

IMPORTANT NOTICE!
Thank you for your willingness to participate in our retreat. The center exists for you and we make every effort to provide the opportunity to practice as many people as possible. We have decided that the limit of participants will be 20 people. Priority will be given to people sitting all week, 2nd entry will only take place if there are vacancies below the limit. We will try to provide you with as much space as possible, but each participant must take into account the accommodation in multi-bed rooms. In order to provide you with the safest possible conditions for your practice, we are forced to introduce a mandatory Covid-19 test before admitting you to the retreat. You can do this test on your own not earlier than 3 days before the retreat begins, or on February 28, 2021 punctually at 17:00 before entering the Center (cost PLN 150, payable on the spot in cash). It is necessary to send information about your will to take the test in the Center in advance. Of course, only people who test negative will be able to take part in the retreat. In the event of a positive result, we return 50% of the amount paid and we provide participation in the retreat online. Persons who have a documented Covid-19 infection within the last five months and vaccinated persons may be exempted from the test. We hope that the above solution will meet your understanding, as it is mainly aimed at ensuring a sense of security for all participants.

Curriculum:

1 WEEK – 28.02 – 07.03 Joeng Hye SSN

This year’s winter retreat, due to the existing threat of the spread of the 2019-nCoV virus, will take place with additional guidelines and stay rules, which are:

– limited number of participants – 20 people
– accommodation in dormitories, in the Dharma Hall and in the cloakroom
– entering only areas designated for participants
– maintaining a safe 2-meter distance
– formal meals
– hand disinfection and increased care for personal hygiene

We would like to ask all participants who choose our retreat to be extremely careful during their travels, as well as during their entire stay at the Wu Bong Sa Temple. Please also do not come to retreat with cold symptoms (runny nose, cough, fever). If such symptoms appear in the participant, we will ask you to leave the retreat. As organizers of the retreat and the Temple Board, bearing in mind that the retreat is an event to which people from various European countries are invited, we ensure that we will do everything to increase your safety, following the recommendations of the World Health Organization (increased access to disinfectant liquids, disposable gloves and other hygiene products).

The Temple Board is not responsible for the health of the participants, both during and after the retreat. Each participant must have a valid health insurance. The temples reserves the right to cancel the entire event or part of it. In such case the refunds will be done in full.

FEES
Dharma Teacher / Member / Non-member
(only full payment for your stay guarantees your reservation)

2 days 180/200/300 PLN / 45/50/75 EUR
1 week 550/600/800 PLN / 135/150/200 EUR

Please familiarize yourself with the retreat rules that are available at:
https://drive.google.com/file/d/1akvgDpa-k4DobRj-vaabAK5xewZzwOoz/view.

If you have any additional questions, please write to wubongsa@gmail.com / kwanum108@gmail.com

paypal icon Paypal payment link