Zimowe odosobnienie: tydzień III – MOŻLIWA ZMIANA NA TRYB ONLINE LUB ODWOŁANIE WYDARZENIA

Witaj,

Wypełniając i wysyłając do nas formularz zgłaszasz swój udziału w odosobnieniu medytacyjnym Kyol Che w trybie STACJONARNYM, organizowanym przez świątynię Wu Bong Sa, Szkoły Zen Kwan Um.

Odosobnienie rozpocznie się 15 stycznia i będzie trwać 4 tygodnie. Przewidziane są cztery wejścia w piątki (15, 22, 29 stycznia oraz 5 lutego) w godzinach 17:00 – 18:00. Możesz zapisać się na całość, jeden, dwa, trzy tygodnie lub dwa dni – od piątku do niedzieli. Zapraszamy!

Program nauczania (w trakcie ustalania):

1 TYDZIEŃ – 15.01 – 22.01 |
2 TYDZIEŃ – 22.01 – 29.01 |
3 TYDZIEŃ – 29.01 – 05.02 |
4 TYDZIEŃ – 05.02 – 13.02 (sobota) |

Tegoroczne letnie Kyol Chce, z uwagi na istniejące zagrożenie rozpowszechniania się wirusa 2019-nCoV, odbywać się będzie z uwzględnieniem dodatkowych wytycznych oraz zasad pobytu, którymi są:

– ograniczona ilość uczestników – 15 osób
– zakwaterowanie w dormitoriach, na Sali Dharmy oraz w szatni
– przebywanie tylko w wyznaczonych dla uczestników pomieszczeniach
– używanie maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych
– utrzymywanie bezpiecznej 2-metrowej odległości
– dezynfekcja rąk, zwiększona dbałość o higienę osobistą i uważna troska o siebie nawzajem

Bardzo prosimy wszystkich uczestników wybierających się na nasze odosobnienie o zachowanie najwyższej ostrożności w czasie podróży, jak również w czasie całego pobytu na terenie Świątyni Wu Bong Sa. Prosimy również o nieprzyjeżdżanie na odosobnienie z objawami przeziębienia (katar, kaszel, gorączka). Jeśli takie objawy pojawią się u uczestnika, będziemy prosili o opuszczenie odosobnienia. Jako organizatorzy odosobnienia i Zarząd Świątyni, mając na uwadze to, że odosobnienie jest wydarzeniem, na które zapraszane są osoby z różnych krajów europejskich, zapewniamy, że ze swej strony uczynimy wszystko, by zwiększyć Wasze bezpieczeństwo, kierując się zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (m.in. zwiększony dostęp do płynów dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych i innych środków higienicznych).

Zarząd Świątyni nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu odosobnienia. Każdy uczestnik musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne. Świątynia zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub jego części. W takim przypadku wszystkie opłaty zostaną zwrócone w całości.

OPŁATY
Nauczyciel Dharmy / Członek / Niezrzeszony
(tylko przesłanie potwierdzenia przelewu za całość swojego udziału w wydarzeniu gwarantuje rezerwację miejsca)

2 dni 180/200/300 zł
1 tydzień 550/600/800 zł
2 tygodnie 1000/1100/1500 zł
3 tygodnie 1450/1600/2200 zł
4 tygodnie 1900/2100/2900 zł

Prosimy o zapoznanie się z regułami odosobnień, które są dostępne na stronie:
https://drive.google.com/file/d/1akvgDpa-k4DobRj-vaabAK5xewZzwOoz/view.

Jeśli masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania, napisz wubongsa@gmail.com / kwanum108@gmail.com

REJESTRACJA WKRÓTCE!

Hello,

By completing and sending the form to us, you apply to participate in the Kyol Che meditation retreat in STATIONARY mode, organized by the Wu Bong Sa temple, Kwan Um School of Zen Poland.

The retreat will begin on January 15th and will last for 4 weeks. There are four entries on Fridays (Jan 15, 22 and 29 and Feb 5) from 17:00 to 18:00. You can sign up for one week, two, three of four weeks or 3 days – from Friday to Sunday. Welcome!

Curriculum (to be annouced):

1 WEEK – 15.01 – 22.01 |
2 WEEK – 22.01 – 29.01 |
3 WEEK – 29.01 – 05.02 |
4 WEEK – 05.02 – 13.02 (Sat.) |

This year’s winter Kyol Che, due to the existing threat of the spread of the 2019-nCoV virus, will take place with additional guidelines and stay rules, which are:

– limited number of participants – 15 people
– accommodation in dormitories, in the Dharma Hall and in the cloakroom
– entering only areas designated for participants
– use of protective masks inside
– maintaining a safe 2-meter distance
– formal meals
– hand disinfection and increased care for personal hygiene

We would like to ask all participants who choose our retreat to be extremely careful during their travels, as well as during their entire stay at the Wu Bong Sa Temple. Please also do not come to retreat with cold symptoms (runny nose, cough, fever). If such symptoms appear in the participant, we will ask you to leave the retreat. As organizers of the retreat and the Temple Board, bearing in mind that the retreat is an event to which people from various European countries are invited, we ensure that we will do everything to increase your safety, following the recommendations of the World Health Organization (increased access to disinfectant liquids, disposable gloves and other hygiene products).

The Temple Board is not responsible for the health of the participants, both during and after the retreat. Each participant must have a valid health insurance. The temples reserves the right to cancel the entire event or part of it. In such case the refunds will be done in full.

FEES
Dharma Teacher / Member / Non-member
(only full payment for your stay guarantees your reservation)

2 days 180/200/300 PLN / 45/50/75 EUR
1 week 550/600/800 PLN / 135/150/200 EUR
2 weeks 1000/1100/1500 PLN / 250/275/425 EUR
3 weeks 1450/1600/2200 PLN / 360/400/550 EUR
4 weeks 1900/2100/2900 PLN / 475/525/725 EUR

Please familiarize yourself with the retreat rules that are available at:
https://drive.google.com/file/d/1akvgDpa-k4DobRj-vaabAK5xewZzwOoz/view.

If you have any additional questions, please write to wubongsa@gmail.com / kwanum108@gmail.com

REGISTRATION opens soon!