Krakowski Ośrodek Zen / Do Miong Sah - Świątynia Jasnej Drogi
40 LAT 1978-2018

Członkostwo w Szkole Zen Kwan Um

Osoba praktykująca w Szkole Zen Kwan Um przynajmniej trzy miesiące może zostać członkiem Szkoły. Członek Szkoły uzyskuje prawa przewidziane statutem Szkoły, m.in. może brać udział w Zgromadzeniu Członków, wchodzić w skład zarządu Ośrodka oraz głosować w wyborach opata Ośrodka.

Jako członek Szkoły zyskujesz również dostęp do wewnętrznego newslettera dla członków, możliwość zamieszkania na terenie Świątyni Głównej i odbycia treningu rezydenckiego oraz zniżki w opłatach za odosobnienia (po trzech miesiącach opłacania składek członkowskich).

Członkowie mają obowiązek opłacać składki członkowskie (składki są głównym źródłem utrzymania Szkoły). Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł miesięcznie (60 zł dla osób mających 10 wskazań i wyżej).

Członkostwo w Szkole jest także warunkiem wstępnym do przyjmowania wskazań.

Jeżeli praktykujesz w naszym Ośrodku i chcesz zostać członkiem Szkoły, skontaktuj się bezpośrednio z opatem lub napisz do nas maila na adres: krakow@zen.pl.

Przyjmowanie wskazań

Jeżeli chcesz szczerze zaangażować się w praktykę i jesteś zdecydowany/a realizować w swoim życiu ścieżkę nauk Buddy, zachęcamy do przyjęcia Pięciu Wskazań. Przyjęcie ich oznacza rozpoznanie wagi praktyki i uczynienie jej częścią codziennego życia. Oznacza to dołączenie do rodziny ludzi, którzy już podjęli tę decyzję, oraz praktykowanie z nimi, gdy jest to możliwe.

Aby przyjąć Pięć Wskazań, należy być członkiem Szkoły przynajmniej trzy miesiące i wziąć udział w przynajmniej jednym YMJJ. Wskazania przyjmuje się podczas specjalnej ceremonii. Organizowana jest ona zwykle dwa razy do roku w Świątyni Głównej, czasami także w innych ośrodkach zen w Polsce. Przyjęcie wskazań oznacza formalne zostanie uczniem Buddy, dlatego podczas ceremonii otrzymasz buddyjskie imię. Musisz także zakupić tzw. kasa, które zostanie Ci wręczone podczas ceremonii. Kasa jest to prostokątny kawałek materiału w kolorze brązowym, uszyty w specjalny sposób, będący symbolicznym nawiązaniem do szat noszonych przez Buddę oraz dawnych chińskich mnichów zen (chan). Osoby, które przyjęły 5 wskazań (lub więcej), noszą kasa na szyi podczas praktyk formalnych.

Osoby, które już przyjęły Pięć Wskazań, a chcą pogłębić swoją praktykę i bardziej zaangażować się w działalność Ośrodka i Szkoły, mogą kontynuować ścieżkę w kierunku zostania Nauczycielem Dharmy. Nauczyciele Dharmy stanowią główny "motor napędowy" Szkoły: są to osoby, które pełnią różnego rodzaju funkcje w Ośrodkach i w Szkole, prowadzą i organizują praktyki, udzielają wprowadzeń do medytacji nowym osobom i tak dalej...

Chcąc zostać Nauczycielem Dharmy, należy najpierw przyjąć Dziesięć Wskazań, co oznacza rozpoczęcie treningu Nauczyciela Dharmy. Dziesięć Wskazań można przyjąć po upływie minimum dwóch lat od przyjęcia Pięciu Wskazań (w przypadku zamieszkiwania jako rezydent w ośrodku zen wystarczy jeden rok). Do przyjęcia Dziesięciu Wskazań niezbędna jest także akceptacja swojego nauczyciela prowadzącego.

Trening Nauczyciela Dharmy po przyjęciu Dziesięciu Wskazań trwa minimum 2 lata. Podczas tych 2 lat należy uczestniczyć w co najmniej czterech YMJJ rocznie, w tym przynajmniej raz należy wziąć udział w specjalnym YMJJ-warsztacie dla Nauczycieli Dharmy (są one organizowane zwykle raz do roku w Głównej Świątyni). Należy dobrze nauczyć się podstawowych form praktyki, tak aby można było bez kłopotu je prowadzić. Wreszcie należy zademonstrować swojemu nauczycielowi prowadzącemu właściwy kierunek swojej praktyki, pisząc pracę na temat swojej motywacji do praktyki i tego, dlaczego chce się zostać Nauczycielem Dharmy.

Po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego można zostać Nauczycielem Dharmy. Odbywa się to również w trakcie tej samej ceremonii, co przyjmowanie wskazań, aczkolwiek Nauczyciele Dharmy nie przyjmują żadnych dodatkowych wskazań. Podczas ceremonii zakładają natomiast długą szatę, którą od tej chwili będą nosić podczas praktyk formalnych.

Po pięciu latach pracy jako Nauczyciel Dharmy można (za zgodą swojego nauczyciela prowadzącego i po przedstawieniu mu/jej pracy na temat tego, jak rozumie się działanie bodhisattwy) przyjąć 16 wskazań i zostać Starszym Nauczycielem Dharmy. Starsi Nauczyciele Dharmy mogą w pewnych sytuacjach zastępować mistrzów Dharmy w ich obowiązkach. Noszą zielone kasa (ale wyłącznie podczas ceremonii; na co dzień wszyscy mający minimum 5 wskazań noszą kasa brązowe).

Osoby szczególnie zaangażowane w pracę na rzecz Sanghi, traktujące ją jako priorytet przed swoim życiem prywatnym, mogą przyjąć wskazania Nauczyciela Bodhisattwy (minimum rok po zostaniu Starszym Nauczycielem Dharmy). Nauczyciel Bodhisattwa jest poniekąd pozycją pośrednią między osobą świecką a mnichem/mniszką (początkowo zresztą nazywał się "Mnichem Bodhisattwą"). Osoba taka przyjmuje część wskazań przyjmowanych zwykle przez mnichów, pozostaje jednak osobą świecką i może np. mieć rodzinę. Nauczyciele Bodhisattwowie noszą podczas ceremonii kasa niebieskie.

Nasza Szkoła została stworzona przede wszystkim dla osób świeckich, ale dostępna jest w niej również ścieżka zostania mnichem lub mniszką zen. W celu odbycia treningu mnisiego trzeba jednak udać się do Korei :), ponieważ Szkoła nie posiada żadnego klasztoru w Polsce ani Europie.

Nauczyciele

Tytułów Nauczyciela Dharmy i Nauczyciela Bodhisattwy nie należy mylić z pojęciem nauczyciela (bez żadnych określeń). Nauczycielem w naszej Szkole jest osoba uprawniona do samodzielnego nauczania konganów, czyli taka, która ukończyła trening konganowy.

W Szkole Zen Kwan Um istnieją dwa rodzaje nauczycieli: mistrzowie Dharmy (po koreańsku Ji Do Poep Sa Nim - JDPSN) - są to osoby, które otrzymały tzw. inka, czyli pozwolenie na nauczanie - oraz mistrzowie zen (Soen Sa Nim - SSN) - osoby, które otrzymały przekaz Dharmy. Aby zostać mistrzem zen, trzeba najpierw być mistrzem Dharmy. Mistrzowie Dharmy nie mają prawa udzielać inka ani przekazu, mogą to robić tylko mistrzowie zen. Mistrzowie zen mogą również odejść ze Szkoły i założyć własną szkołę zen (zapoczątkować własną linię nauczania), natomiast mistrzowie Dharmy nie mają takiego prawa - w razie odejścia ze Szkoły nie są dalej uznawani za nauczycieli.

Jeżeli nauczyciel prowadzący danej osoby uzna, że ukończyła ona trening konganowy i może zostać mistrzem Dharmy, tworzony jest zespół złożony z pięciu nauczycieli (w tym nauczyciel prowadzący kandydata i co najmniej trzech mistrzów zen - nauczyciel prowadzący może być jednym z nich), którzy odbywają rozmowy z kandydatem i sprawdzają jakość jego/jej praktyki konganowej, jasność kierunku i zdolność nauczania. Jeżeli wszyscy członkowie zespołu zgodnie je potwierdzają, kandydat może zostać mistrzem Dharmy. Odbywa się to podczas publicznej ceremonii, podczas której każda obecna osoba może odbyć z kandydatem na mistrza tzw. walkę Dharmy (o formie podobnej do rozmowy konganowej, z tym, że odbywa się publicznie). Osoba występująca do walki Dharmy może zadać kandydatowi dowolne pytanie, na które przyszły mistrz musi odpowiedzieć demonstrując swoje zrozumienie nauczania. Po serii takich walk Dharmy nowy mistrz oficjalnie otrzymuje inka.

Mistrz Dharmy może stać się kandydatem na mistrza zen nie wcześniej niż sześć lat po otrzymaniu inka. Tworzony jest wówczas zespół złożony z trzech mistrzów zen (jednym z nich jest mistrz, który miałby udzielić przekazu), który przeprowadza wstępne rozmowy z kandydatem, a następnie kandydat musi odbyć walki Dharmy z wyznaczonymi mistrzami zen spoza naszej szkoły. Jednomyślna pozytywna ocena tych walk przez wszystkich członków wspomnianego zespołu oznacza, że kandydat może otrzymać przekaz. Przed formalnym udzieleniem przekazu odczekuje się jednak do następnego roku, po czym odbywa się ceremonia (analogiczna do ceremonii dla mistrza Dharmy), podczas której nowy mistrz zen otrzymuje przekaz.

Mistrzowie Dharmy podczas ceremonii noszą kasa o kolorze bordowym lub czerwonym, a mistrzowie zen - złotym lub żółtym.