REGULAMIN MIESZKAŃCA W TRENINGU ZEN W GŁÓWNEJ ŚWIĄTYNI

§ 1 WARUNKI WSTĘPNE

Mieszkańcem Ośrodka odbywającym trening Zen może być każda osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat,
 2. jest członkiem SZKU i nie zalega ze składkami członkowskimi,
 3. uzyskała rekomendację opata ośrodka zen lub kierownika grupy w której praktykuje,
 4. jeśli nie jest związana z żadnym miejscem praktyki – uzyskała rekomendację nauczyciela prowadzącego WBS,
 5. wypełniła formularz zgłoszeniowy,
 6. w przypadku osób cierpiących na choroby przewlekłe lub związane ze zdrowiem psychicznym – wypełniła dodatkowy formularz zawierający informacje o chorobie, jej przebiegu, zażywanych lekach i danych lekarza prowadzącego oraz osób, które należałoby powiadomić w razie zdarzenia związanego z chorobą,
 7. uzyskała zgodę Opata Wu Bong Sa na pobyt oraz trening w Ośrodku.
§ 2 OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA W TRENINGU
 1. Mieszkaniec Ośrodka Wu Bon Sa

  1.       przestrzega niniejszego Regulaminu oraz Reguł Świątyni Mistrza Zen Seung Sahna,
  2.       przestrzega regulaminu p.poż. który wywieszony jest na werandzie głównego domu,
  3.       przestrzega postanowień Zarządu Ośrodka, zwłaszcza Nauczyciela Prowadzącego, Opata Ośrodka, Do Gama i Gospodarza,
  4.       respektuje obowiązującą obowiązującą w Ośrodku hierarchię:
  •        Nauczyciel Prowadzący,
  •        Opat,
  •        Do Gam,
  •        Główny Nauczyciel Dharmy,
  •        Dyrektor,
  •        Gospodarz,
  1.       dba o dobre imię Szkoły Zen Kwan Um, Ośrodka Wu Bong Sa, jego nauczycieli i rezydentów,
  2.       dba o harmonijne współżycie z pozostałymi mieszkańcami Ośrodka,
  3.       utrzymuje porządek w swoim pokoju oraz częściach wspólnych Ośrodka,
  4.       powstrzymuje się od wprowadzania jakichkolwiek stałych zmian w substancji budynku i zajmowanego pokoju,
  5.       dba o świeżość własnych produktów żywnościowych usuwając produkty psujące się i przeterminowane,
  6.     szanuje własność wspólną oraz własność prywatną nauczycieli, mieszkańców i gości,
  7.     dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
  8.     przestrzega zakazu używanie otwartego ognia, w tym palenia świec i kadzidełek we wszelkich pomieszczeniach ośrodka z wyjątkiem kuchni i Sali Dharmy, gdzie używanie ognia dozwolone jest tylko dla osób obsługujących ołtarze,
  9.     przestrzega zakazu wnoszenia alkoholu, narkotyków i mięsa na teren Ośrodka,
  10.     przestrzega zakazu przebywania na terenie Ośrodka pod wpływem alkoholu lub/i narkotyków,
  11.   wyraża zgodę na przekwaterowanie lub skrócenie czasu swojego pobytu w Ośrodku, jeżeli konieczność zachowania ładu i  harmonii w Ośrodku tego wymaga, zwłaszcza w okresach poprzedzających Kyolche oraz przy okazji odosobnień oraz wizyt ważnych gości. Decyzję o przekwaterowaniu podejmuje Opat Ośrodka w konsultacji z Gospodarzem i Zarządem Ośrodka.
  12.   bierze udział w codziennej praktyce porannej i wieczornej w ilości co najmniej 15 punktów tygodniowo, a jeśli nie może spełnić tego wymagania, winien każdorazowo wyjaśnić swoją sytuację z GNDh lub z Opatem Ośrodka,
  13.   stara się przynajmniej jeden raz na kwartał uczestniczyć w dwudniowej sesji medytacyjnej YMJJ.
  14.   przynajmniej raz w miesiącu uczestniczy w rozmowie konganowej z jednym z nauczycieli
  15.   wykonuje pracę porządkową tzw. rejon,
  16.  jeśli nie wychodzi do pracy na zewnątrz Ośrodka, stara się podjąć w porozumieniu z Gospodarzem pracę na rzecz Ośrodka; tego typu praca nie jest obowiązkowa i nie może być narzucona mieszkańcowi,
  17.   uczestniczy w cotygodniowych zebraniach mieszkańców.
  18.  wnosi pełną opłatę za trening za dany miesiąc z góry, do 10 dnia miesiąca, a jeżeli nie jest to możliwe wyjaśnia każdorazowo swoją sytuację z Dyrektorem Finansowym Ośrodka lub Opatem, ustalając sposób spłaty. Niewywiązywanie się z niego może skutkować otrzymaniem dyscyplinarnego ostrzeżenia.
§ 3 PRAWA MIESZKAŃCA W TRENINGU

Mieszkaniec Ośrodka w treningu ma prawo do:

 1.       kontaktu z Nauczycielem Prowadzącym Ośrodka zgodnie z grafikiem rozmów osobistych i rozmów konganowych,
 2.       kontaktu i rozmów konganowych z Nauczycielem Prowadzącym sesję medytacyjną lub odosobnienie, o ile grafik rozmów uczestników sesji lub odosobnienia na to pozwala,
 3.       zniżek na YMJJ, Kyol Che i Kido – rodzaj i wysokość zniżek regulowane są oddzielnymi postanowieniami,
 4.       poszanowania swojej prywatności i własności rzeczy osobistych,
 5.       nieograniczonego dostępu do swojego pokoju, chyba że zastosowanie ma paragraf dwa, punkt 15.
 6.       korzystania z części wspólnych Ośrodka (Sala Dharmy, kuchnia, łazienki, korytarze, pralnia, bagażownia, ogród, itp.) – dostęp do wspólnych części Ośrodka jest możliwy jeśli nie koliduje to z innymi wydarzeniami w Ośrodku np. z sesjami medytacyjnymi, ceremoniami, wynajem itp.,
 7.       korzystania bez dodatkowych opłat z pralki, proszku do prania i suszarni (korzystanie z automatycznej suszarni możliwe jest po uzgodnieniu z Gospodarzem),
 8.       korzystania bez dodatkowych opłat z bezprzewodowego internetu,
 9.       przyjmowania gości. Goście mieszkańca mogą, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem, przebywać na terenie Ośrodka do 3 dni w miesiącu bezpłatnie. Dłuższy pobyt możliwy jest po uzgodnieniu z Opatem i uiszczeniu obowiązującej stawki dziennej za pobyt. Wyżywienie gości jest odpłatne wg. zasad obowiązujących mieszkańców.
 10.   Mieszkańcy, którzy chcieliby zamieszkać ze swoim pupilem (pies, kot, królik, kanarek itp.) muszą uzyskać zgodę Opata Ośrodka. Zgoda taka wydawana jest na podstawie oświadczenia, że zwierzę nie jest chore i nie ma pcheł, kleszczy i innych pasożytów oraz że jest pod stałą kontrolą weterynaryjną. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub protestów innych mieszkańców, zgoda na przetrzymywanie zwierzęcia w Ośrodku może być cofnięta z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
§ 4 OKRES TRENINGU W OŚRODKU I OKRES WYPOWEDZENIA
 1.       Okres próbny treningu mieszkańca wynosi 1 miesiąc. W tym czasie mieszkaniec nieprzestrzegający postanowień Regulaminu może być poproszony o opuszczenie Ośrodka bez wypowiedzenia.
 2.       Obustronny okres wypowiedzenia pobytu w ośrodku wynosi 1 miesiąc – nie dotyczy to sytuacji opisanej w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu.
 3.       W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu i po otrzymaniu dyscyplinarnego ostrzeżenia, nadal łamiący zasady mieszkaniec traci prawa mieszkańca. W takim przypadku przysługuje mu dwutygodniowy okres na opuszczenie Ośrodka.
 4.       W przypadku konieczności skrócenia czasu pobytu mieszkańca związanego ze zbliżającym się odosobnieniem Kyolche (patrz: paragraf 2, punkt 15), osobami, które pierwsze mogą zostać poproszone o skrócenie swojego treningu, będą osoby posiadające już dyscyplinarne ostrzeżenie.
 5.       W przypadku rażącego złamania postanowień niniejszego Regulaminu lub w przypadku umyślnego działania na szkodę Szkoły, nauczycieli lub pozostałych mieszkańców Zarząd może podjąć decyzję o natychmiastowym usunięciu mieszkańca z Ośrodka. Taka decyzja winna być podjęta przez Zarząd jednomyślnie.
 6.       Decyzja Opata lub/i Zarządu o skróceniu treningu i opuszczeniu przez mieszkańca Ośrodka jest decyzją, która staje się prawomocna z chwilą ogłoszenia jej mieszkańcowi.
 7.       W przypadku skrócenia treningu nadpłata za trening mieszkańca jest zwracana w kwocie liczonej od dnia upłynięcia terminu wypowiedzenia.
 8.      Mieszkaniec wnosi kaucję w wysokości jednego czynszu. Kaucja podlega zwrotowi o ile nie zachodzi konieczność zatrzymania jej na poczet pokrycia ew. strat i uszkodzeń spowodowanych przez mieszkańca, jego gości lub zwierzęta.
 9.       Zwrot kaucji możliwy jest po uregulowaniu wszelkich innych zaległości płatniczych względem Szkoły i Ośrodka, takich jak czynsz, zakupy z odroczoną płatnością w sklepiku, opłaty za sesje medytacyjne, odosobnienia i ceremonie.
 10.   W przypadku zalegania z opłatą za trening przez dwa kolejne miesiące, opłata za trzeci miesiąc pokrywana jest z kaucji, a 10-tego dnia trzeciego miesiąca mieszkaniec otrzymuje pisemne wezwanie do natychmiastowego uregulowania zaległości lub opuszczenia lokalu wraz z końcem miesiąca.
 11.   Zostanie ustalony termin i sposób spłaty należności. Niewywiązywanie się z niego może skutkować tymczasowym zawieszeniem możliwości praktyki w Ośrodku, jeżeli tak zdecyduje Nauczyciel Prowadzący.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Osobom funkcyjnym nie przysługują żadne przywileje finansowe związane z odpłatnością za trening mieszkańca.
 2. Żadna z decyzji Opata lub Zarządu dotycząca treningu i pobytu mieszkańca w Ośrodku nie wymaga formy pisemnej.
 3. Od decyzji Opata lub/i Zarządu Ośrodka mieszkaniec ma prawo się odwołać do Nauczyciela Prowadzącego. Jeśli odwołanie to jest nieskuteczne mieszkaniec może się odwołać do Opata Związku, a jeśli i to nie okaże się skuteczne, mieszkańcowi przysługuje odwołanie do Europejskiej Rady Nauczycieli.
 4. Fakt odwołania się od decyzji Opata lub/i Zarządu pozostaje bez wpływu wykonalność decyzji Zarządu, zaś w przypadku decyzji o opuszczeniu Ośrodka przez mieszkańca pozostaje bez wpływu na biegnący okres wypowiedzenia.

Zarząd Głównej Świątyni Wu Bong Sa