TRENING STACJONARNY

Nowi chętni do treningu zen w naszej świątyni zen poszukiwani! Jeśli chcesz poznać smak tego treningu w Wubongsa,  wstawać przed szóstą rano, by ugruntować nawyk regularnej medytacji z innymi praktykującymi i  naszymi mistrzami zen, praktykować wśród koreańskich malowideł i kaligrafii oraz dowiedzieć się więcej na temat buddyzmu, napisz już teraz. 

Ośrodek jest nie tylko miejscem energii, gdzie od ponad trzydziestu lat odbywają się intensywne  sesje medytacji zen, ale również wolny jest całkowicie od alkoholu oraz papierosów i  spożywane są tu wyłącznie wegetariańskie potrawy. 

Kultywujemy tu jasny tryb życia, w którym nie koncentrujemy się wyłącznie na sobie, ale  włączamy w zdrowy, bodhisattwiczny sposób wszystkich, którzy z nami praktykują.  Pomijając obowiązkową praktykę poranną, dyżury związane z utrzymaniem czystości i okazjonalne wspólne działanie, osoby w treningu swobodnie dysponują swoim czasem wolnym i mogą przeznaczyć go na praktykę, pracę, odpoczynek lub rozrywkę. Przez dziesiątki lat  praktykujący zen ludzie przyjeżdżali do Wubongsa i odbywali tu kilkumiesięczny lub kilkuletni trening, co owocowało pozytywnymi zmianami na całe życie. 

Oferujemy: 

pobyt w jednoosobowych/dwuosobowych pokojach 

przystępna cenowo darowizna za trening

proste, treningowe wyposażenie 

dostęp do wspólnej łazienki i kuchni (gotowanie we własnym zakresie) 

wspólne obiady we wtorki z mistrzem zen Joeng Hye 

dostęp do ogromnego ośrodkowego ogrodu ze stupą, strefą chillout i sosnowym lasem wokół 

codzienną poranną i wieczorną praktykę medytacji i śpiewów z mistrzynią  zen Bon Shim 

50% zniżki na odosobnienia 

rozmowy osobiste z nauczycielami co miesiąc

codzienny kontakt z Sanghą Szkoły Kwan Um

trening w zakresie prowadzenia praktyk i śpiewów oraz trening w utrzymywaniu umysłu zen pośród codziennej aktywności 

niedzielną praktykę przedpołudniową z Warszawską Sanghą 

okazjonalne wieczory filmowe, tzw. planowane spontaniczne obiady, wypady, wyjścia, tea time  i inne formy wspólnego działania 

Obecnie w świątyni przebywa 12 osób (w tym mistrzyni zen Bon Shim), a kolejne dołączają się na codzienne praktyki. Preferowane będą osoby z  doświadczeniem w medytacji. Jeśli rytm sesji medytacyjnej dał Ci coś, co trudno Ci z taką intensywnością kultywować na co dzień, trening w ośrodku zen to naturalne, bardziej zbalansowane przedłużenie tego nieustającego procesu.  

Uwaga! Trening stanowi wyzwanie dla ciała i umysłu i w żadnej mierze nie jest formą terapii czy rehabilitacji w trudnych momentach życiowych – przeciwnie, wymaga motywacji  i inspiracji.  

REGULAMIN OSOBY W TRENINGU W GŁÓWNEJ ŚWIĄTYNI 

PREAMBUŁA

Trening w Ośrodku może rozpocząć każda osoba, która ukończyła 18 lat, jest członkiem Szkoły Zen  Kwan Um, uzyskała zgodę Nauczyciela Prowadzącego oraz Opata na pobyt w Ośrodku, wypełniła  formularz zgłoszeniowy i przestrzega poniższego Regulaminu 

1 OBOWIĄZKI OSOBY W TRENINGU

 Praktykujący w Ośrodku w Wubongsa: 

 1. Zapoznał się i przestrzega niniejszego Regulaminu oraz Reguł Świątyni Mistrza Zen Seung Sahna,
 2. Przestrzega postanowień Zarządu Ośrodka, zwłaszcza Opata Ośrodka i Gospodarza,
 3. Respektuje obowiązującą w Ośrodku linię odpowiedzialności:

Nauczyciel Prowadzący, 

Opat, 

Główny Nauczyciel Dharmy, 

Dyrektor Biura 

Gospodarz, 

 1. Dba o dobre imię Szkoły Zen Kwan Um, Ośrodka, jego nauczycieli i praktykujących,
 2. Dba o harmonijne współżycie z pozostałymi praktykującymi Ośrodka,
 3. Utrzymuje porządek w pokoju noclegowym oraz częściach wspólnych Ośrodka,
 4. Dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
 5. Przestrzega ciszy nocnej w godz. 22:00 – 05:45.
 6. Przestrzega zakazu wnoszenia alkoholu, narkotyków i mięsa na teren Ośrodka,
 7. Przestrzega zakazu przebywania na terenie Ośrodka w stanie upojenia alkoholowego lub/i narkotykowego,
 8. Dba o świeżość własnych produktów żywnościowych usuwając produkty psujące się i przeterminowane,
 9. Szanuje własność wspólną oraz własność prywatną nauczycieli, mieszkańców i gości,
 10. Bierze udział w codziennej praktyce porannej i wieczornej w wymaganej ilości, podanej mu przez Głównego Nauczyciela Dharmy. Pokłony poranne są obowiązkowe dla wszystkich, jeśli spędzają noc na terenie Świątyni. Jeśli praktykujący nie może  spełnić tego wymagania, winien wyjaśnić swoją sytuację z Głównym Nauczycielem Dharmy lub z Opatem Ośrodka, 
 11. Zobowiązuje się przynajmniej jeden raz na kwartał uczestniczyć w dwudniowej sesji medytacyjnej YMJJ,
 12. Wykonuje codzienną pracę porządkową tzw. rejon, oraz uczestniczy 2 godz.we wspólnym sprzątaniu w jednym z dwóch podawanych przez Gospodarza terminach w miesiącu.
 13. Jeśli nie wychodzi do pracy na zewnątrz Ośrodka i nie pracuje zdalnie, stara się podjąć w porozumieniu z Gospodarzem pracę na rzecz Ośrodka. Tego typu pomoc dla Ośrodka nie jest obowiązkowa i nie może zostać narzucona przez kogokolwiek, 
 14. Uczestniczy w obowiązkowych regularnych zebraniach co 2 tygodnie.
 15. Przyjmuje do wiadomości możliwości wskazania mu przez gospodarza innego miejsca noclegowego w okresie odosobnień (o ile nie bierze w nich udziału) , organizowanych w Ośrodku (YMJJ i Kyol Che) lub przyjęcia innego praktykującego do siebie.
 16. Wpłacił dodatkową darowiznę zwrotną w wysokości jednomiesięcznej opłaty za trening,
 17. Opłaca trening zgodnie z obowiązującym cennikiem do 10-ego dnia z góry każdego miesiąca. W przypadku nieopłacenia treningu w terminie mieszkaniec może w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym otrzymać miesięczną prolongatę zapłaty za trening. W przypadku  nieuregulowania należności w przedłużonym terminie, mieszkaniec otrzymuje 3 dni na  wyprowadzkę. W takiej sytuacji dodatkowa darowizna nie podlega zwrotowi. 
 18. Jeśli wyjątkowo osoba w treningu dostanie od zarządu pozwolenie na przebywanie ze swoim zwierzęciem w Ośrodku, jest zobligowana do dodatkowych dyżurów mających na celu utrzymanie czystości. Jeśli obecność zwierzęcia będzie utrudniać życie w Ośrodku, właściciel będzie  proszony o opuszczenie ośrodka wraz ze zwierzęciem, które ma pod opieką.

 2 PRAWA OSOBY W TRENINGU

         Praktykujący w Ośrodku ma prawo do: 

 1. Poszanowania swojej prywatności i własności rzeczy osobistych,
 2. Korzystania z części wspólnych Ośrodka (Sala Dharmy, kuchnia, łazienki, korytarze, pralnia, bagażownia, ogród, itp.). Dostęp do wspólnych części Ośrodka jest możliwy, jeśli nie koliduje z innymi wydarzeniami w Ośrodku – sesje medytacyjne, ceremonie, wynajem i inne,
 3. Korzystania bez dodatkowych opłat z pralki, proszku do prania, środków czyszczących i suszarni (korzystanie z automatycznej suszarki możliwe jest po uzgodnieniu z Gospodarzem),
 4. Korzystania bez dodatkowych opłat z bezprzewodowego internetu,
 5. Przyjmowania gości. Goście mogą, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem, przebywać na terenie Ośrodka do 3 dni w miesiącu. Pobyt gości do 3 dni jest bezpłatny. Dłuższy pobyt możliwy jest po uzgodnieniu z Opatem i uiszczeniu obowiązującej stawki  dziennej za pobyt. Osoba w treningu jest odpowiedzialna za przestrzeganie regulaminu świątyni przez swojego gościa. Osoba w treningu jest zobligowana do informowania wspólnoty, jeśli przyjmuje swojego gościa na noc lub dłużej. Informacja powinna być podana na grupie internetowej do godz.14 tegoż dnia. 

 3 OKRES POBYTU I WYPOWIEDZENIA 

 1. Osoba planująca trening zen w Ośrodku powinna odbyć osobiście rozmowę z Opatem  Ośrodka i z Nauczycielem Prowadzącym. W przypadku osób, które są od niedawna w Szkole Zen Kwan Um, zalecany jest pobyt w charakterze gościa przed podjęciem decyzji o podjęciu . 
 1. Okres próbny treningu wynosi 3 miesiące. W tym czasie praktykujący nie przestrzegający postanowień Regulaminu może być poproszony o wyjazd z Ośrodka decyzją Opata i Zarządu bez okresu wypowiedzenia. 
 2.   Po każdym rocznym pobycie, jeśli dana osoba zamierza przedłużyć trening, musi uzyskać ponowną akceptację Opata i Nauczyciela Prowadzącego.
 3. Obustronny okres wypowiedzenia treningu w ośrodku wynosi 1 miesiąc – nie dotyczy to sytuacji opisanej w punkcie 2,6,7 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu Osoba w treningu może otrzymać ostrzeżenie. Decyzje o udzieleniu ostrzeżenia podejmuje opat w porozumieniu z Zarządem i Nauczycielem Prowadzącym. Pierwsze ostrzeżenie będzie anulowane po okresie 6- miesięcznego nienagannego pobytu. W przypadku ponownego złamania regulaminu w okresie krótszym niż 6 m-cy okres anulowania liczony będzie od nowa. 
 5. Po otrzymaniu ostrzeżenia, nadal łamiący zasady praktykujący może otrzymać powtórne (ostatnie) ostrzeżenie, i jeśli problem się utrzymuje, wtedy taka osoba kończy trening w Ośrodku. Decyzja o zakończeniu treningu winna być podjęta przez Zarząd jednomyślnie. W takim przypadku przysługuje takiej osobie dwutygodniowy okres na opuszczenie Ośrodka.
 6. W przypadku rażącego złamania postanowień niniejszego Regulaminu lub w przypadku umyślnego działania na szkodę Szkoły, nauczycieli lub pozostałych praktykujących, Zarząd może podjąć decyzję o natychmiastowym usunięciu mieszkańca z Ośrodka. Taka decyzja winna być podjęta przez Zarząd jednomyślnie. 
 7. Dodatkowa darowizna podlega zwrotowi, o ile nie zachodzi konieczność zatrzymania jej na poczet pokrycia ew. strat i uszkodzeń spowodowanych przez praktykującego, jego gości lub jego zwierzę.

 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Żadna z decyzji Zarządu lub Opata nie wymaga formy pisemnej.
 2. Od decyzji Opata można się odwołać do Zarządu Ośrodka.
 3. Decyzje Zarządu są decyzjami ostatecznymi.

Zarząd Głównej Świątyni Wu Bong Sa 

ZAPRASZAMY!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY