Jeśli jesteś zainteresowany zamieszkaniem w Ośrodku, proszę napisz do Opata: wubongsa@gmail.com, pokrótce opisując swoją sytuację oraz doświadczenie związane z praktyką. Serdecznie zapraszamy!

Poniżej możesz zapoznać się z ogólnym regulaminem treningu mieszkańca:

 

REGULAMIN MIESZKAŃCA GŁÓWNEJ ŚWIĄTYNI

PREAMBUŁA

Mieszkańcem Ośrodka może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, jest członkiem Szkoły Zen Kwan Um, uzyskała zgodę Nauczyciela Prowadzącego oraz Opata na pobyt w Ośrodku, wypełniła formularz zgłoszeniowy i przestrzega poniższego Regulaminu.

 • 1 OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

Mieszkaniec Ośrodka Wu Bong Sa:

 1. przestrzega niniejszego Regulaminu oraz Reguł Świątyni Mistrza Zen Seung Sahna,
 2. przestrzega postanowień Zarządu Ośrodka, zwłaszcza Opata Ośrodka i Gospodarza,
 3. respektuje obowiązującą w Ośrodku hierarchię:
  Nauczyciel Prowadzący,
  Opat,
  Główny Nauczyciel Dharmy,
  Dyrektor
  Gospodarz,
 4. dba o dobre imię Szkoły Zen Kwan Um, Ośrodka, jego nauczycieli i rezydentów,
 5. dba o harmonijne współżycie z pozostałymi mieszkańcami Ośrodka,
 6. utrzymuje porządek w pokoju noclegowym oraz częściach wspólnych Ośrodka,
 7. dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
 8. przestrzega ciszy nocnej w godz. 22:00 – 05:45.
 9. przestrzega zakazu wnoszenia alkoholu, narkotyków i mięsa na teren Ośrodka,
 10. przestrzega zakazu przebywania na terenie Ośrodka w stanie upojenia alkoholowego lub/i narkotykowego,
 11. dba o świeżość własnych produktów żywnościowych usuwając produkty psujące się i przeterminowane,
 12. szanuje własność wspólną oraz własność prywatną nauczycieli, mieszkańców i gości,
 13. bierze udział w codziennej praktyce porannej i wieczornej w wymaganej ilości, podanej mu przez Głównego Nauczyciela Dharmy. Jeśli nie może spełnić tego wymagania, winien wyjaśnić swoją sytuację z GNDh lub z Opatem Ośrodka,
 14. stara się przynajmniej jeden raz na kwartał uczestniczyć w dwudniowej sesji medytacyjnej YMJJ,
 15. wykonuje codzienną i tygodniową pracę porządkową tzw. rejon,
 16. jeśli nie wychodzi do pracy na zewnątrz Ośrodka, stara się podjąć w porozumieniu z Gospodarzem pracę na rzecz Ośrodka, tego typu praca nie jest obowiązkowa i nie może być narzucona przez kogokolwiek mieszkańcowi,
 17. uczestniczy w regularnych zebraniach mieszkańców,
 18. przyjmuje do wiadomości możliwości wskazania mu przez gospodarza innego miejsca noclegowego w okresie odosobnień, organizowanych w Ośrodku (ymjj i Kyol Che),
 19. wpłacił kaucję w wysokości jednomiesięcznej opłaty za trening,
 20. opłaca trening zgodnie z obowiązującym cennikiem do 10 dnia z góry każdego miesiąca.
 • 2 PRAWA MIESZKAŃCA

Mieszkaniec Ośrodka ma prawo do:

 1. poszanowania swojej prywatności i własności rzeczy osobistych,
 2. nieograniczonego dostępu do swojego noclegowego pokoju,
 3. korzystania z części wspólnych Ośrodka (Sala Dharmy, kuchnia, łazienki, korytarze, pralnia, bagażownia, ogród, itp.). Dostęp do wspólnych części Ośrodka jest możliwy jeśli nie koliduje to z innymi wydarzeniami w Ośrodku – sesje medytacyjne, ceremonie, wynajem i inne,
 4. korzystania bez dodatkowych opłat z pralki, proszku do prania i suszarni (korzystanie z automatycznej suszarni możliwe jest po uzgodnieniu z Gospodarzem),
 5. korzystania bez dodatkowych opłat z bezprzewodowego internetu,
 6. przyjmowania gości. Goście mieszkańca mogą, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem, przebywać na terenie Ośrodka do 3 dni. Pobyt gości do 3 dni jest bezpłatny. Dłuższy pobyt możliwy jest po uzgodnieniu z Opatem i uiszczeniu obowiązującej stawki dziennej za pobyt. Wyżywienie gości jest odpłatne wg. zasad obowiązujących mieszkańców. Mieszkaniec jest odpowiedzialny za przestrzeganie regulaminu świątyni przez swojego gościa.
 • 3 OKRES POBYTU I WYPOWIEDZENIA
 1. Okres próbny treningu rezydenta wynosi 1 miesiąc. W tym czasie rezydent nieprzestrzegający postanowień Regulaminu może być wydalony z Ośrodka bez wypowiedzenia.
 2. Obustronny okres wypowiedzenia pobytu w ośrodku wynosi 1 miesiąc – nie dotyczy to sytuacji opisanej w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu.
 3. W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu mieszkaniec może otrzymać ostrzeżenie. Decyzje o udzieleniu ostrzeżenia podejmuje opat w porozumieniu z Zarządem i Nauczycielem Prowadzącym. Pierwsze ostrzeżenie będzie anulowane po okresie 6-miesięcznego nienagannego pobytu. W przypadku ponownego złamania regulaminu w okresie krótszym niż 6 m-cy okres anulowania liczony będzie od nowa.
 4. Po otrzymaniu ostrzeżenia, nadal łamiący zasady mieszkaniec może otrzymać powtórne (ostatnie) ostrzeżenie lub traci prawa mieszkańca. Decyzja o utracie praw winna być podjęta przez Zarząd jednomyślnie. W takim przypadku przysługuje mu dwutygodniowy okres na opuszczenie Ośrodka. 
 5. W przypadku rażącego złamania postanowień niniejszego Regulaminu lub w przypadku umyślnego działania na szkodę Szkoły, nauczycieli lub pozostałych mieszkańców Zarząd może podjąć decyzję o natychmiastowym usunięciu mieszkańca z Ośrodka. Taka decyzja winna być podjęta przez Zarząd jednomyślnie.
 6. W przypadku skrócenia treningu nadpłata za trening mieszkańca jest zwracana w kwocie liczonej od dnia upłynięcia terminu wypowiedzenia.
 7. Kaucja podlega zwrotowi o ile nie zachodzi konieczność zatrzymania jej na poczet pokrycia ew. strat i uszkodzeń spowodowanych przez mieszkańca lub jego gości.
 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Żadna z decyzji Zarządu lub Opata nie wymaga formy pisemnej.
 2. Od decyzji Opata można się odwołać do Zarządu Ośrodka.
 3. Decyzje Zarządu są decyzjami ostatecznymi.

Zarząd Głównej Świątyni Wu Bong Sa