Zostań mieszkańcem

Nowi mieszkańcy świątyni poszukiwani! ⛩ Jeśli chcesz poznać smak treningu w Świątyni Zen, wstawać przed szóstą rano, by ugruntować nawyk regularnej medytacji wraz z rezydentami i naszymi mistrzami zen, mieszkać wśród koreańskich malowideł i kaligrafii 🀄️🎴 oraz dowiedzieć się więcej na temat buddyzmu, napisz już teraz.
Ośrodek jest nie tylko miejscem mocy, gdzie od ponad trzydziestu lat odbywają się intensywne sesje medytacji zen, ale również wolny jest całkowicie od alkoholu oraz papierosów 🚭 i spożywane są tu wyłącznie wegetariańskie potrawy. Kultywujemy więc jasny i zdrowy tryb życia. Pomijając obowiązkową praktykę poranną mieszkańcy swobodnie dysponują swoim czasem wolnym i mogą przeznaczyć go na praktykę, pracę zdalną, odpoczynek lub rozrywkę.
Oferujemy:
🧘 pobyt w jednoosobowych pokojach
🧘 przystępny cenowo czynsz
🧘 proste, treningowe wyposażenie
🧘 dostęp do wspólnej łazienki i kuchni (gotowanie we własnym zakresie)
🧘 wspólne obiady we wtorki z mistrzem zen Joeng Hye
🧘 dostęp do ogromnego ośrodkowego ogrodu ze stupą, sferą chillout i sosnowym lasem wokół
🧘 codzienną poranną i wieczorną praktykę medytacji i śpiewów razem z rezydentami i mistrzynią zen Bon Shim
🧘 50% zniżki na odosobnienia
🧘 2 rozmowy osobiste z mistrzami zen w miesiącu
🧘 codzienny kontakt ze starszymi uczniami i uczennicami
🧘 buddyjską bibliotekę
🧘 niedzielną praktykę południową z Sanghą (ok 20 osób)
🧘 okazjonalne wieczory filmowe, tzw. planowane spontaniczne obiady, wypady, wyjścia, tea time i inne formy wspólnego działania 😎
Obecnie w świątyni mieszka 10 osób (w tym mistrzyni zen Bon Shim), a kolejne dołączają na codzienne praktyki. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w medytacji. Jeśli rytm sesji medytacyjnej dał Ci coś, co trudno Ci z taką intensywnością kultywować na co dzień 💮, zamieszkanie w ośrodku zen to naturalne, bardziej zbalansowane przedłużenie tego nieustającego treningu.
👉 Zanim wyślesz pytanie lub formularz zgłoszeniowy, przeczytaj uważnie regulamin poniżej.
 Uwaga! 👀 Trening stanowi wyzwanie dla ciała i umysłu i w żadnej mierze nie jest formą terapii czy rehabilitacji w trudnych momentach życiowych – przeciwnie, wymaga motywacji i inspiracji.

 

REGULAMIN MIESZKAŃCA GŁÓWNEJ ŚWIĄTYNI

PREAMBUŁA

Mieszkańcem Ośrodka może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, jest członkiem Szkoły Zen Kwan Um, uzyskała zgodę Nauczyciela Prowadzącego oraz Opata na pobyt w Ośrodku, wypełniła formularz zgłoszeniowy i przestrzega poniższego Regulaminu

 • 1 OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

Mieszkaniec Ośrodka Wu Bong Sa:

 1. Przestrzega niniejszego Regulaminu oraz Reguł Świątyni Mistrza Zen Seung Sahna,
 2. Przestrzega postanowień Zarządu Ośrodka, zwłaszcza Opata Ośrodka i Gospodarza,
 3. Respektuje obowiązującą w Ośrodku hierarchię:
  – Nauczyciel Prowadzący,
  – Opat,
  – Główny Nauczyciel Dharmy,
  – Dyrektor
  – Gospodarz,
 4. Dba o dobre imię Szkoły Zen Kwan Um, Ośrodka, jego nauczycieli i rezydentów,
 5. Dba o harmonijne współżycie z pozostałymi mieszkańcami Ośrodka,
 6. Utrzymuje porządek w pokoju noclegowym oraz częściach wspólnych Ośrodka,
 7. Dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
 8. Przestrzega ciszy nocnej w godz. 22:00 – 05:45.
 9. Przestrzega zakazu wnoszenia alkoholu, narkotyków i mięsa na teren Ośrodka,
 10. Przestrzega zakazu przebywania na terenie Ośrodka w stanie upojenia alkoholowego lub/i narkotykowego,
 11. Dba o świeżość własnych produktów żywnościowych usuwając produkty psujące się i przeterminowane,
 12. Szanuje własność wspólną oraz własność prywatną nauczycieli, mieszkańców i gości,
 13. Bierze udział w codziennej praktyce porannej i wieczornej w wymaganej ilości, podanej mu przez Głównego Nauczyciela Dharmy. Jeśli nie może spełnić tego wymagania, winien wyjaśnić swoją sytuację z GNDh lub z Opatem Ośrodka,
 14. Stara się przynajmniej jeden raz na kwartał uczestniczyć w dwudniowej sesji medytacyjnej YMJJ,
 15. Wykonuje codzienną i tygodniową pracę porządkową tzw. rejon,
 16. Jeśli nie wychodzi do pracy na zewnątrz Ośrodka, stara się podjąć w porozumieniu z Gospodarzem pracę na rzecz Ośrodka, tego typu praca nie jest obowiązkowa i nie może być narzucona przez kogokolwiek mieszkańcowi,
 17. Uczestniczy w regularnych zebraniach mieszkańców,
 18. Przyjmuje do wiadomości możliwości wskazania mu przez gospodarza innego miejsca noclegowego w okresie odosobnień, organizowanych w Ośrodku (ymjj i Kyol Che),
 19. Wpłacił kaucję w wysokości jednomiesięcznej opłaty za trening,
 20. Opłaca trening zgodnie z obowiązującym cennikiem do 10 dnia z góry każdego miesiąca. W przypadku nieopłacenia pobytu w terminie mieszkaniec może w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym otrzymać miesięczną prolongatę zapłaty za trening. W przypadku nieuregulowania należności w przedłużonym terminie, mieszkaniec otrzymuje 3 dni na wyprowadzkę. W takiej sytuacji kaucja nie podlega zwrotowi.
 21. Zobowiązuje się traktować z szacunkiem i troską wszystkie zwierzęta mieszkańców.
 • 2 PRAWA MIESZKAŃCA

Mieszkaniec Ośrodka ma prawo do:

 1. Poszanowania swojej prywatności i własności rzeczy osobistych,
 2. Nieograniczonego dostępu do swojego noclegowego pokoju,
 3. Korzystania z części wspólnych Ośrodka (Sala Dharmy, kuchnia, łazienki, korytarze, pralnia, bagażownia, ogród, itp.). Dostęp do wspólnych części Ośrodka jest możliwy jeśli nie koliduje to z innymi wydarzeniami w Ośrodku – sesje medytacyjne, ceremonie, wynajem i inne,
 4. Korzystania bez dodatkowych opłat z pralki, proszku do prania i suszarni (korzystanie z automatycznej suszarni możliwe jest po uzgodnieniu z Gospodarzem),
 5. Korzystania bez dodatkowych opłat z bezprzewodowego internetu,
 6. Przyjmowania gości. Goście mieszkańca mogą, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem, przebywać na terenie Ośrodka do 3 dni. Pobyt gości do 3 dni jest bezpłatny. Dłuższy pobyt możliwy jest po uzgodnieniu z Opatem i uiszczeniu obowiązującej stawki dziennej za pobyt. Wyżywienie gości jest odpłatne wg. zasad obowiązujących mieszkańców. Mieszkaniec jest odpowiedzialny za przestrzeganie regulaminu świątyni przez swojego gościa.
 • 3 OKRES POBYTU I WYPOWIEDZENIA
 1. Okres próbny treningu rezydenta wynosi 1 miesiąc. W tym czasie rezydent nie przestrzegający postanowień Regulaminu może być wydalony z Ośrodka bez wypowiedzenia.
 2. Obustronny okres wypowiedzenia pobytu w ośrodku wynosi 1 miesiąc – nie dotyczy to sytuacji opisanej w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu.
 3. W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu mieszkaniec może otrzymać ostrzeżenie. Decyzje o udzieleniu ostrzeżenia podejmuje opat w porozumieniu z Zarządem i Nauczycielem Prowadzącym. Pierwsze ostrzeżenie będzie anulowane po okresie 6-miesięcznego nienagannego pobytu. W przypadku ponownego złamania regulaminu w okresie krótszym niż 6 m-cy okres anulowania liczony będzie od nowa.
 4. Po otrzymaniu ostrzeżenia, nadal łamiący zasady mieszkaniec może otrzymać powtórne (ostatnie) ostrzeżenie lub traci prawa mieszkańca. Decyzja o utracie praw winna być podjęta przez Zarząd jednomyślnie. W takim przypadku przysługuje mu dwutygodniowy okres na opuszczenie Ośrodka. 
 5. W przypadku rażącego złamania postanowień niniejszego Regulaminu lub w przypadku umyślnego działania na szkodę Szkoły, nauczycieli lub pozostałych mieszkańców Zarząd może podjąć decyzję o natychmiastowym usunięciu mieszkańca z Ośrodka. Taka decyzja winna być podjęta przez Zarząd jednomyślnie.
 6. W przypadku skrócenia treningu nadpłata za trening mieszkańca jest zwracana w kwocie liczonej od dnia upłynięcia terminu wypowiedzenia.
 7. Kaucja podlega zwrotowi o ile nie zachodzi konieczność zatrzymania jej na poczet pokrycia ew. strat i uszkodzeń spowodowanych przez mieszkańca lub jego gości.
 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Żadna z decyzji Zarządu lub Opata nie wymaga formy pisemnej.
 2. Od decyzji Opata można się odwołać do Zarządu Ośrodka.
 3. Decyzje Zarządu są decyzjami ostatecznymi.

Zarząd Głównej Świątyni Wu Bong Sa

ZAPRASZAMY!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY